РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

23.02.2018
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2017/2018 г.
Срок за подаване на документи - до 23.04.2018 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 17/23.02.2018 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

12.06.2018
Академичният съвет реши да се обявят два конкурса за асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност Управление и организация на автомобилния транспорт със срок 2 месеца за нуждите на катедра Транспорт, Транспортен факултет на Русенския университет. (2 х 1/8 щат) (Публикувано в сайта на 13.06.2018г.)
02.05.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Транспортен факултет на Русенския университет. (1/8 щат) (Публикувано в сайта на 02.05.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 02.07.2018 г.
02.05.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., специалност „Български език (Морфология и синтаксис)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Български език, литература и изкуство“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 02.05.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 02.07.2018 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

12.06.2018
Академичният съвет реши да се обявят два конкурса за главен асистент по професионално направление 4.5. Математика, специалност Математическо моделиране и приложение на математиката със срок 3 месеца за нуждите на катедра Приложна математика и статистика, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 + 1/2 щат) (Публикувано в сайта на 13.06.2018г.)
27.04.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност Земеделска техника и технологии със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Земеделска техника и технологии“, Аграрно-индустриален факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.06.2018 г.
23.03.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност Гражданско и семейно право (Вещно право) със срок 2 месеца за нуждите на Юридически факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 33 от 17.04.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 18.06.2018 г.
23.03.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност Криминалистика със срок 2 месеца за нуждите на Юридически факултет на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 33 от 17.04.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 18.06.2018 г.
02.03.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на Транспортен факултет на Русенския университет. (Публикувано в ДВ бр. 24 от 16.03.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 16.05.2018 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

02.05.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Управление на здравните грижи“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни грижи“. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 04.07.2018 г.
02.05.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Клинична психология“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Обществено здраве и социални дейности“. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 04.07.2018 г.
02.05.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Вътрешни болести“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни грижи“. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 04.07.2018 г.
02.03.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Акушерство и гинекология“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра Здравни грижи. (Публикувано в ДВ бр. 24 от 16.03.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 16.05.2018 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

02.05.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Акушерство и гинекология“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни грижи“. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 04.07.2018 г.
02.05.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Здравни грижи“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни грижи“. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 04.07.2018 г.

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: