РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

07.07.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 07.07.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака обнародване в ДВ
07.07.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 3 месеца за нуждите на Факултет „Природни науки и образование“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 07.07.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака обнародване в ДВ
07.07.2017
Академичният съвет реши да се обявят три конкурса за главен асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. (1 + 2 х ½ щата) (Публикувано в сайта на 07.07.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака обнародване в ДВ
23.05.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 45 от 06.06.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 07.08.2017 г.
23.05.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроинженерство“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 45 от 06.06.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 07.08.2017 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: