РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

12.10.2018
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2018/2019 г.
Срок за подаване на документи - до 12.12.2018 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 84/12.10.2018 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

10.07.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност Медицинска сестра със срок 2 месеца за нуждите на катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 61 от 24.07.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 25.09.2018 г.
Обявата е изтекла
10.07.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Електронизация, със срок 2 месеца за нуждите на катедра Физика, Транспортен факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 61 от 24.07.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 25.09.2018 г.
Обявата е изтекла
10.07.2018
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност Акушерка със срок 2 месеца за нуждите на катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 61 от 24.07.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 25.09.2018 г.
Обявата е изтекла
12.06.2018
Академичният съвет реши да се обявят два конкурса за главен асистент по професионално направление 4.5. Математика, специалност Математическо моделиране и приложение на математиката със срок 3 месеца за нуждите на катедра Приложна математика и статистика, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 + 1/2 щат)(Публикувано в ДВ бр. 57 от 10.07.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.10.2018 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: