РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.3. Политически науки, специалност Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
21.11.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност Теория на възпитанието и дидактика със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 98 от 08.12.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 08.02.2018 г.
Обявата е изтекла
21.11.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност Автомобили, трактори и кари със срок 2 месеца за нуждите на Филиал-Силистра на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 98 от 08.12.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 08.02.2018 г.
Обявата е изтекла
02.11.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Евроатлантическа и глобална сигурност“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 94 от 24.11.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 24.01.2018 г.
Обявата е изтекла
02.11.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Двигатели с вътрешно горене“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Транспортен“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 94 от 24.11.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 24.01.2018 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност Промишлена топлотехника със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Аграрно-индустриален, катедра Топлотехника, хидравлика и екология. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност Приложна геометрия и инженерна графика със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Транспортен, катедра Машинознание, машинни елементи и инженерна графика. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност Системи и устройства за опазване на околната среда със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Аграрно-индустриален, катедра Топлотехника, хидравлика и екология. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование, катедра Педагогика, психология и история. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност Управление и организация на автомобилния транспорт със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Транспортен, катедра Транспорт. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Информатика със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование, катедра Информатика и информационни технологии. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование, катедра Педагогика, психология и история. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 2.1. Филология, специалност Българска литература със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование, катедра Български език, литература и изкуство. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обявят 2 (два) конкурса за доцент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра Обществено здраве и социални дейности. (2 щата) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.6. Материали и материалознание, специалност Материалознание и технология на машиностроителните материали със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Машинно технологичен, катедра Материалознание и технология на материалите. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност Технология на машиностроенето със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Машинно технологичен, катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машини. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (образование) със срок 2 месеца за нуждите на факултет Електротехника, електроника и автоматика, катедра Компютърни системи и технологии. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.
12.12.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.12. Хранителни технологии, специалност Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно- козметичните препарати със срок 2 месеца за нуждите на Филиал-Разград на Русенския университет, катедра Биотехнологии и хранителни технологии. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 4 от 09.01.2018 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2018 г.

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: