РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

11.04.2017
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2016/2017 г.
Срок за подаване на документи - до 12.06.2017 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 30/11.04.2017 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

23.05.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 25.05.2017)
23.05.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроинженерство“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 25.05.2017)
21.02.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.05.2017 г.
21.02.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ със срок 2 месеца за нуждите на Транспортен Факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.05.2017 г.
21.02.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Политическа икономия“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.05.2017 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: