РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

06.12.2016
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2016/2017 г.
Срок за подаване на документи - до 06.02.2017 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 97/06.12.2016 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, Валентина Мирчева, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси за докторанти.
Обявата е изтекла.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

15.12.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Земеделска техника и технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Аграрно-индустриален. (1 щат) (Публикувано в сайта на 15.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 15.02.2017 г.
Обявата е изтекла
22.11.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Транспортен. (1 щат) (Публикувано в сайта на 22.11.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 23.01.2017 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

21.02.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 21.02.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака обнародване в ДВ
21.02.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ със срок 2 месеца за нуждите на Транспортен Факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 21.02.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака обнародване в ДВ
21.02.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Политическа икономия“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 21.02.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака обнародване в ДВ
26.01.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Електроснабдяване и електрообзавеждане, със срок 2 месеца за нуждите на Филиал - Силистра на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 14 от 10.02.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.04.2017 г.
22.11.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация и управление на производството“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Бизнес и мениджмънт. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.02.2016 г.
Обявата е изтекла.
22.11.2016
Академичният съвет реши да се обявят два конкурса за главен асистент по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Диференциални уравнения“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование. (2 х 1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.02.2016 г.
Обявата е изтекла.
22.11.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Електротехника, електроника и автоматика. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.02.2016 г.
Обявата е изтекла.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

14.12.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Конституционно право“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Юридически. (Публикувано в ДВ бр. 103/27.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.02.2017 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: