РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

07.07.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 60 от 25.07.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 25.09.2017 г.
07.07.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 3 месеца за нуждите на Факултет „Природни науки и образование“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 60 от 25.07.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 25.10.2017 г.
07.07.2017
Академичният съвет реши да се обявят три конкурса за главен асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. (1 + 2 х ½ щата) (Публикувано в ДВ бр. 60 от 25.07.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 25.09.2017 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: