РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

10.10.2017
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2017/2018 г.
Срок за подаване на документи - до 11.12.2017 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 81/10.10.2017 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

21.11.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 21.11.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 22.01.2018 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

21.11.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност Теория на възпитанието и дидактика със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) Публикувано в сайта на 21.11.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака се публикуване в ДВ.
21.11.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност Автомобили, трактори и кари със срок 2 месеца за нуждите на Филиал-Силистра на Русенския университет. (1 щат) Публикувано в сайта на 21.11.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака се публикуване в ДВ.
02.11.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Евроатлантическа и глобална сигурност“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано на сайта на 02.11.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака се публикуване в ДВ
02.11.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Двигатели с вътрешно горене“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Транспортен“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано на сайта на 02.11.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - Чака се публикуване в ДВ
21.09.2017
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.10. Химични технологии, специалност „Химични технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на Филиал-Разград на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г.)
Краен срок за подаване на документи - 11.12.2017 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: