РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на Деница Михайлова Транчева-Цекова на тема: "Системата за управление на качеството и стандартизацията като организационни и икономически инструменти на клинико-лабораторния мениджмънт" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 18.09.2020г. от 14:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton" на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/q79-eu9-qux
Актуално