РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално

Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Йордан Иванов Стоев на тема: "Разработване и изследване на електронна система за управление на енергийни потоци в жилище" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 12.05.2021г. от 11:00 часа комбинирано. Хибридно ще заседава журито и докторантът в зала 1.322, а останалите ще могат да се включат чрез отдалечен достъп с поддържаната от Русенския университет "Ангел Кънчев" виртуална платформа BigBlueButton на адрес: https://meet1.uni-ruse.bg/b/xmw-dc3-uvp