РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално

Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Камелия Богомилова Димитрова на тема "Сравнително изследване на шумовите емисии на електромобил" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 27.05.2022г. от 13:00 часа в зала 5.21 на Русенски университет.