РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на Миглена Кисьова на тема "Нередовност и недопустимост на жалбата и протеста в административния процес" за присъждане на ОНС "Доктор" ще се проведе на 21.10.2021 г. от 15 ч. онлайн на следния адрес: https://bbb.uni-ruse.bg/b/ema-9w7-jff
Актуално
На 20.10.2021 г., от 10 часа, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурс за заемане на АД „Доцент” в ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“, с кандидати гл. ас. д-р Станислав Мирославов Пенчев и гл. ас. д-р инж. Николай Петков Вълов.