РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално

Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Борил Донев Иванов на тема „Моделиране на синхронната работа на автомобилния транспорт и пристанищата при мултимодални транзитни превози през Република България" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 17.07.2020 г. от 11:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от Русенския университет виртуална платформа „BigBlueButton“ на адрес: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/hrq-9kf-ytq