РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

01.03.2024
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2023/2024 г.
Срок за подаване на документи - до 02.05.2024 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 18/01.03.2024 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

28.02.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 28.02.2024 г.)
Краен срок за подаване на документи - 29.04.2024 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

28.02.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Автоматика и мехатроника, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 23 / 19.03.2024 г.)
Краен срок за подаване на документи - 20.05.2024 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

24.04.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Сигурност“, Юридически факултет на Русенския университет. (1/2 щат)(Публикувано в ДВ бр. 42 / 14.05.2024 г.)
Краен срок за подаване на документи - 15.07.2024 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

24.04.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ТММРМ“, Машинно-технологичен факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 42 / 14.05.2024 г.)
Краен срок за подаване на документи - 15.07.2024 г.

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности:

24.04.2024
Академичният съвет реши да се обявят два конкурса за преподавател по професионално направление 2.1. Филология, дисциплина „Чужд език (английски език)“ със срок 1 месец за нуждите на катедра „Чужди езици“, Факултет Машинно-технологичен на Русенския университет. (1 + 1/4 щат)(Публикувано в сайта на 24.04.2024 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.05.2024 г.
Обявата е изтекла