РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

07.10.2022
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2022/2023 г.
Срок за подаване на документи - до 07.12.2022 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 80/07.10.2022 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

25.10.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Лекарски асистент“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 89 / 08.11.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.01.2023 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

16.11.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.10. Химични технологии, специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Химични, хранителни и биотехнологии“, Филиал-Разград на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 98 / 09.12.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2023 г.

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности:

25.01.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за преподавател по професионално направление 7.4. Обществено здраве, дисциплина „Теория и методика на физическото възпитание (волейбол)“ със срок 1 месец за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Факултет Транспортен на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано на 25.01.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.02.2023 г.