РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

15.10.2019
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2019/2020 г.
Срок за подаване на документи - до 16.12.2019 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 81/15.10.2019 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

21.11.2019
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност Теория на възпитанието и дидактика със срок 2 месеца за нуждите на катедра Педагогика, психология и история, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр.97 / 10.12.2019 г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.02.2020 г.
21.11.2019
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.11. Биотехнологии, специалност Биотехнологии със срок 2 месеца за нуждите на катедра Химични, хранителни и биотехнологии, Филиал – Разград на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр.97 / 10.12.2019 г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.02.2020 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: