РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

04.07.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 04.07.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 04.09.2023 г.
Обявата е изтекла
04.07.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Фармация“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат)(Публикувано в сайта на 04.07.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 04.09.2023 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

10.07.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.12 Технология на храните, специалност „Технология на храните“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Химични, хранителни и биотехнологии, Филиал Разград на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 61 / 18.07.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.
04.07.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Информатика и информационни технологии, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 61 / 18.07.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.
04.07.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Български език (Съвременен български език)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Български език, литература, изкуство и история, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 61 / 18.07.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.
31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра Компютърни системи и технологии, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 51 / 13.06.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 13.09.2023 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

04.07.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.6 Право, специалност „Данъчно право“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Публичноправни науки“, Юридически факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 61 / 18.07.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 18.10.2023 г.
04.07.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.6 Право, специалност „Наказателно право и криминология“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Наказателноправни науки“, Юридически факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 61 / 18.07.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 18.10.2023 г.
04.07.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Методика на обучението по математика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Приложна математика и статистика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 61 / 18.07.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.
31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Електроника“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 51 / 13.06.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 13.09.2023 г.
Обявата е изтекла
31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра ТММРМ, Машинно-технологичен факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 51 / 13.06.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 13.09.2023 г.
Обявата е изтекла
31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра Компютърни системи и технологии, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 51 / 13.06.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 13.09.2023 г.
Обявата е изтекла
28.04.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Диференциални уравнения“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Математика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 39 / 02.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.07.2023 г.
Обявата е изтекла
28.04.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ДТТ“, Транспортен факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 39 / 02.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.07.2023 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Електроника“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 51 / 13.06.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 13.09.2023 г.
Обявата е изтекла
28.04.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Телекомуникации“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 39 / 02.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.07.2023 г.
Обявата е изтекла
23.03.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат)(Публикувано в ДВ бр. 37 / 25.04.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 26.06.2023 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: