РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

10.03.2023
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2022/2023 г.
Срок за подаване на документи - до 10.05.2023 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 22/10.03.2023 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

28.04.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Физика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра ММЕИГ и Физика, Транспортен факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 28.04.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 28.06.2023 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра Компютърни системи и технологии, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 31.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 3 месеца след излизане на обявата в ДВ
21.02.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Теория и методика на физическото възпитание (Спортна гимнастика)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра ФВС, Транспортен факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 22 / 10.03.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.05.2023 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Електроника“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 31.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 3 месеца след излизане на обявата в ДВ
31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра ТММРМ, Машинно-технологичен факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 31.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 3 месеца след излизане на обявата в ДВ
31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра Компютърни системи и технологии, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 31.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 3 месеца след излизане на обявата в ДВ
28.04.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Диференциални уравнения“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Математика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 39 / 02.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.07.2023 г.
28.04.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ДТТ“, Транспортен факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 39 / 02.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.07.2023 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

31.05.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Електроника“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 31.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 3 месеца след излизане на обявата в ДВ
28.04.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Телекомуникации“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 39 / 02.05.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.07.2023 г.
23.03.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат)(Публикувано в ДВ бр. 37 / 25.04.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 26.06.2023 г.
16.11.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.10. Химични технологии, специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Химични, хранителни и биотехнологии“, Филиал-Разград на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 98 / 09.12.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 09.03.2023 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности:

05.04.2023
Академичният съвет реши да се обявят два конкурса за преподавател по професионално направление 2.1. Филология, дисциплина „Чужд език (английски език)“ със срок 1 месец за нуждите на катедра „Чужди езици“, Факултет Машинно-технологичен на Русенския университет. (2х1 щат)(Публикувано на 05.04.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 05.05.2023 г.
Обявата е изтекла