РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

02.10.2020
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2020/2021 г.
Срок за подаване на документи - до 02.12.2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

18.11.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 18.11.2020)
Краен срок за подаване на документи - 18.02.2020 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ОЗСД“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. (1 щат)  (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
Обявата е изтекла
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Криминология“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „НПНС“, Факултет Юридически на Русенския университет. (1/4 щат)  (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
Обявата е изтекла
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Общо учение за държавата. История на политическите и правни учения)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ППН“, Факултет Юридически на Русенския университет. (1/4 щат)  (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
Обявата е изтекла
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ППН“, Факултет Юридически на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

18.11.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 18.11.2020)
Краен срок за подаване на документи - след излизане на обявата в ДВ
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ИИТ“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
Обявата е изтекла
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ДТТ“, Факултет Транспортен на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
Обявата е изтекла
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Факултет Транспортен на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.10.2020 г.
Обявата е изтекла
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни науки“, Филиал-Силистра на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.08.2020 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

26.10.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ със срок 2 месеца за нуждите на Аграрен университет - Пловдив. (Публикувано в ДВ 97/13.11.2020)
Краен срок за подаване на документи - 13.01.2021

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: