РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

25.02.2022
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2021/2022 г.
Срок за подаване на документи - до 26.04.2022 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 16/25.02.2022 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 1.2 Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Педагогика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 20.04.2022)
Краен срок за подаване на документи - 20.06.2022 г.
20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5 Здравни грижи, специалност „Акушерка“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 20.04.2022)
Краен срок за подаване на документи - 20.06.2022 г.
20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Транспортен Факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 20.04.2022)
Краен срок за подаване на документи - 20.06.2022 г.
20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Двигатели и транспортна техника“, Транспортен Факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 20.04.2022)
Краен срок за подаване на документи - 20.06.2022 г.
20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Инженерна графика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Машинознание, машинни елементи и инженерна графика и Физика“, Транспортен Факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 20.04.2022)
Краен срок за подаване на документи - 20.06.2022 г.
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Информатика и информационни технологии“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 22.03.2022)
Краен срок за подаване на документи - 23.05.2022 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалност „Земеделска техника и технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Земеделска техника и технологии“, Аграрно-индустриален Факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 32 / 26.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.06.2022 г.
20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6 Право, специалност „Гражданско и семейно право (Търговска несъстоятелност и гражданско изпълнително производство)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Частноправни науки“, Юридически факултет на Русенския университет. (1/4 щат)(Публикувано в ДВ бр. 32 / 26.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.06.2022 г.
20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6 Право, специалност „Наказателен процес“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Наказателноправни науки“, Юридически факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 32 / 26.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.06.2022 г.
20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6 Право, специалност „Гражданско и семейно право (Гражданско право – Обща част)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Частноправни науки“, Юридически факултет на Русенския университет. (1/4 щат)(Публикувано в ДВ бр. 32 / 26.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.06.2022 г.
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Мениджмънт и социални дейности“, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.2 Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Педагогика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Гражданско процесуално право“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ЧПН“, Юридически Факултет на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 32 / 26.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.06.2022 г.
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Електроника“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Гражданско и семейно право“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ЧПН“, Юридически Факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Криминалистика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „НПНС“, Юридически Факултет на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „РНММЛХТ“, Аграрно-индустриален факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Индустриален мениджмънт“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Бизнес развитие и иновации“, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: