РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

08.10.2021
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2021/2022 г.
Срок за подаване на документи - до 08.12.2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 84/08.10.2021 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

24.11.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Клинична лаборатория“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в сайта на РУ на 24.11.2021г.)
Краен срок за подаване на документи - 2 месеца след излизане на обявата в ДВ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

24.11.2021
Академичният съвет реши да се обявят два конкурса за доцент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет (2 х 1 щат) (Публикувано в сайта на РУ на 24.11.2021г.)
Краен срок за подаване на документи - 3 месеца след излизане на обявата в ДВ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

27.09.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Математика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 84 / 08.10.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 08.12.2021 г.

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности:

20.10.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за преподавател по професионално направление 7.4. Обществено здраве, дисциплина „Физическо възпитание и спорт (тенис на маса)“ със срок 1 месец за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Факултет Транспортен на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 20.10.2021)
Краен срок за подаване на документи - 22.11.2021 г.
Обявата е изтекла