РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

01.03.2024
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2023/2024 г.
Срок за подаване на документи - до 02.05.2024 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 18/01.03.2024 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

28.02.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 28.02.2024 г.)
Краен срок за подаване на документи - 29.04.2024 г.
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Икономика и международни отношения, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат)
Краен срок за подаване на документи - 30.01.2024 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

28.02.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Автоматика и мехатроника, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 23 / 19.03.2024 г.)
Краен срок за подаване на документи - 20.05.2024 г.
24.10.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Двигатели и транспортна техника, Транспортен Факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 / 21.11.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 22.01.2024 г.
Обявата е изтекла
24.10.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Педагогика, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 / 21.11.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 22.01.2024 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Мениджмънт и социални дейности“, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Педиатрия и неонатология“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Мениджмънт на бизнес и публични комуникации“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Мениджмънт и социални дейности“, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт (организация на автомобилното движение)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Транспортен факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт (техническа експлоатация на транспорта)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Транспортен факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.10. Химични технологии, специалност „Технология на финия органичен и биохимичен синтез“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии“, Аграрно-индустриален факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
24.10.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Информатика и информационни технологии, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 / 21.11.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 22.01.2024 г.
Обявата е изтекла
24.10.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Хидравлични машини, системи и хидромеханика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Топлотехника, хидравлика и инженерна екология, Аграрно-индустриален факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 / 21.11.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 22.01.2024 г.
Обявата е изтекла
24.10.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Промишлена топлотехника“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Топлотехника, хидравлика и инженерна екология, Аграрно-индустриален факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 / 21.11.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 22.01.2024 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Електроника“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт (транспортни системи и логистика)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Транспортен факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт (интелигентни транспортни системи)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Транспортен факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.6. Материали и материалознание, специалност „Материалознание“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Материалознание и технология на материалите“, Машинно-технологичен факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
30.11.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.6. Материали и материалознание, специалност „Технология на машиностроителните материали“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Материалознание и технология на материалите“, Машинно-технологичен факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 103 / 12.12.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 12.02.2024 г.
Обявата е изтекла
24.10.2023
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Информатика и информационни технологии“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 / 21.11.2023 г.)
Краен срок за подаване на документи - 22.01.2024 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: