РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

02.07.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Транспорт, Транспортен Факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 02.07.2024)
02.07.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Компютърни системи и технологии, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в сайта на 02.07.2024)
02.07.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „История (История на България)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Български език, литература, изкуство и история, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 02.07.2024)

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

24.04.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Сигурност“, Юридически факултет на Русенския университет. (1/2 щат)(Публикувано в ДВ бр. 42 / 14.05.2024 г.)
Краен срок за подаване на документи - 15.07.2024 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

24.04.2024
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ТММРМ“, Машинно-технологичен факултет на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 42 / 14.05.2024 г.)
Краен срок за подаване на документи - 15.07.2024 г.

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: