РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

12.02.2021
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием на докторанти за учебната 2020/2021 г. съгласно Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г.
Срок за подаване на документи - до 12.04.2021 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 12/12.02.2021 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – Кадрово развитие – Конкурси за докторанти

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

19.02.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Клинична лаборатория“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в сайта на 19.02.2021)
Краен срок за подаване на документи - 19.04.2021 г.
19.02.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Лекарски асистент“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в сайта на 19.02.2021)
Краен срок за подаване на документи - 19.04.2021 г.
18.11.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 18.11.2020)
Краен срок за подаване на документи - 18.02.2020 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

16.03.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.5 Здравни грижи, специалност „Акушерство и гинекология“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 26 / 30.03.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 31.05.2021 г.
15.12.2020
Aкадемичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация и управление на производството“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 110 / 29.12.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 01.03.2021 г.
Обявата е изтекла
18.11.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 101 / 27.11.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 01.03.2021 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

16.03.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Педагогика, психология и история“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 26 / 30.03.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 31.05.2021 г.
16.03.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 7.5 Здравни грижи, специалност „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ 26 / 30.03.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 31.05.2021 г.
26.10.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ със срок 2 месеца за нуждите на Аграрен университет - Пловдив. (Публикувано в ДВ 97/13.11.2020)
Краен срок за подаване на документи - 13.01.2021
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: