РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

15.02.2019
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2018/2019 г. Срок за подаване на документи - до 15.04.2019 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 14/15.02.2019 г.). Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

19.03.2019
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност Медицинска сестра със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр.28 / 05.04.2019 г.)
Краен срок за подаване на документи - 05.06.2019 г.
22.02.2019
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност Хирургия (Урология) със срок 3 месеца за нуждите на катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ бр.24 / 22.03.2019 г.)
Краен срок за подаване на документи - 24.06.2019 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: