РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

01.06.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Транспортен факултет на Русенския университет. (1/8 щат)(Публикувано на сайта на РУ на 01.06.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 2 месеца след излизане на обявата в ДВ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

27.04.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 4.5 Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Приложна математика и статистика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 43 / 21.05.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 21.07.2021 г.
27.04.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Автоматика и мехатроника“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 43 / 21.05.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 21.07.2021 г.
27.04.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, специалност „Интернет и мобилни комуникации“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Телекомуникации“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 43 / 21.05.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 21.07.2021 г.
16.03.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.5 Здравни грижи, специалност „Акушерство и гинекология“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 26 / 30.03.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 31.05.2021 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

16.03.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Педагогика, психология и история“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 26 / 30.03.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 31.05.2021 г.
Обявата е изтекла
16.03.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 7.5 Здравни грижи, специалност „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ 26 / 30.03.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 31.05.2021 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: