РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

05.07.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност „Български език (Съвременен български език)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Български език, литература и изкуство“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 05.07.2021)
Краен срок за подаване на документи - 06.09.2021 г.
Обявата е изтекла
05.07.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.12 Хранителни технологии, специалност „Технология на храните“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Химични, хранителни и биотехнологии“, Филиал Разград на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в сайта на 05.07.2021)
Краен срок за подаване на документи - 06.09.2021 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

05.07.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Хирургия“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 59 / 16.07.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 16.09.2021 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

27.04.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 4.5 Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Приложна математика и статистика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 43 / 21.05.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 21.07.2021 г.
Обявата е изтекла
27.04.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Автоматика и мехатроника“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 43 / 21.05.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 21.07.2021 г.
Обявата е изтекла
27.04.2021
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, специалност „Интернет и мобилни комуникации“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Телекомуникации“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 43 / 21.05.2021 г.)
Краен срок за подаване на документи - 21.07.2021 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: