РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

21.02.2020
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2019/2020 г.
Срок за подаване на документи - до 21.04.2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 15/21.02.2020 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Уважаеми кандидат докторанти, предвид усложнената обстановка свързана с Корона вируса и затварянето на Университета, Ви уведомяваме, че можете да кандидатствате онлайн на този адрес - https://phd.uni-ruse.bg/admission . Можете да изберете от списъка конкурса, за който желаете да кандидатствате и да изберете бутона "Кандидатствай". Необходимо е да изберете, че нямате профил и желаете да се регистрирате. След попълване на регистрационната форма, трябва да влезете в профила си на кандидат и да прикачите необходимите документи в pdf формат (Молба-заявление (изтеглете образец от тук - https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=7538), диплома за магистър, и др.). Ако имате нужда от съдействие за онлайн регистрацията, можете да пишете на giivanova@uni-ruse.bg. Можете да заплатите таксата за кандидатстване по банков път.

Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит
Банкова сметка на Русенски университет в лева:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19
IBAN : BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF

В платежното нареждане да се впише,като основание :
60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

21.11.2019
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.11. Биотехнологии, специалност Биотехнологии със срок 2 месеца за нуждите на катедра Химични, хранителни и биотехнологии, Филиал – Разград на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр.97 / 10.12.2019 г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.02.2020 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: