РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Съобщения

27.06.2024
Публичната защита на дисертационния труд на докторант маг. инж. Петър Денев Стоилов на тема „СТЕГАНОГРАФСКИ МЕТОДИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НАДЕЖДНОСТТА И СИГУРНОСТТА В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” ще се проведе на 04.07.2024 г. от 11.00 ч. в зала 2Г.302 на Русенски университет "Ангел Кънчев".
26.06.2024
Публичната защита на дисертационния труд на докторантката Рашид Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми на тема: „Бизнес развитие: стратегия и процес (Business development: strategy and process)” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 03.07.2024 г. от 10.00 ч в зала 2Б.412 на Русенски университет.
25.06.2024
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта маг. инж. Иван Розалинов Ралев на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ЧОВЕКО - МАШИНЕН ИНТЕРФЕЙС” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 26.06.2024 г. от 11.00 ч в зала 1.313 на Русенски университет.
25.06.2024
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта ас. Бояна Недкова Иванова на тема "Изследване на възможностите за прилагане на съвременни методи за реалистична визуализация на пространствени обекти" за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 02.07.2024 г. от 10.00 ч в заседателната зала на Центърът за Върхови Постижения (ЦВП) на Русенски университет.
24.06.2024
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта маг. инж. Мирослав Боянов Маринов на тема „МЕТОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЪРСЕНЕ В СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 02.07.2024 г. от 13.00 ч в зала 6.212 на Русенски университет.
20.06.2024
Публичната защита на дисертационния труд на докторантката маг. инж. Миряна Валериева Машева на тема: „Метрологично осигуряване на системата таксиметров апарат-автомобил ” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 09.07.2024 г. от 16.00 ч в зала 1.311 на Русенски университет.
12.06.2024
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта ас. маг. инж. Павел Стоянов Златаров на тема „Създаване и изследване на софтуерни платформи за подпомагане на персонализираното образование и проследяване на развитието на обучаемите” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 22.06.2024 г. от 13.30 ч в зала 1.322 на Русенски университет.
19.04.2024
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта Невена Ненова Шопова на тема „Технологичен модел за обучение за правата на детето (ученици 3-ти – 4-ти клас)” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 17 май 2.24 г. от 10.00 ч в зала 1.322 на Русенски университет.
10.04.2024
На 12.04.2024 г. (петък) от 14:00 часа в зала 1.322 ще се проведе второто (заключително) заседание на научното жури във връзка с провеждането на конкурс за заемане на Академичната Длъжност „Доцент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, с кандидат гл. ас. д-р Камелия Илиева Шойлекова-Николова от Катедра "Информатика и информационни технологии" на Русенски университет.
09.04.2024
На 12.04.2024 г. (петък) от 12:00 часа в зала 1.322 ще се проведе второто (заключително) заседание на научното жури във връзка с провеждането на конкурс за заемане на Академичната Длъжност „Професор" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., с кандидат доц. д.н. Валентина Николаева Войноховска от Катедра "Информатика и информационни технологии" на Русенски университет.
11.03.2024
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Юксел Илханов Алиев на тема “Създаване и изследване на софтуерни обучителни модели на методи за кодиране и откриване на грешки” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 15.03.2024 г., от 10:30 ч., в зала 1.322 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
26.02.2024
Публичната защита на дисертационния труд на Ивелин Атанасов Илиев на тема “Педагогически условия за формиране на ключови компетентности у учениците чрез интегриране на знанията в дисциплините от хуманитарния цикъл” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 08.03.2024 г., от 11:30 ч., в зала 1.311 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
16.01.2024
Публичната защита на дисертационния труд на Теодора Йорданова Герганова на тема “Социално-педагогическа дейност в подкрепа на родители на деца със специални образователни потребности” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 14.02.2024 г., от 11:00 ч., в зала 1.311 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
16.01.2024
Публичната защита на дисертационния труд на Живка Жанова Илиева на тема “Анимативният подход в обучението по български език и литература в началното училище (2. клас)” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 14.02.2024 г., от 10:00 ч., в зала 1.311 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
17.11.2023
На 22.11.2023 г., от 15 часа, в зала 1.320, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед 1222/12.09.2023г. на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.1. “Машинно инженерство”, специалност „Технология на машиностроенето“, с кандидат гл. ас. д-р инж. Светлана Колева Йорданова от катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машини.
26.09.2023
На 05.10.2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 1.322 ще се проведе второто (заключително) заседание на научното жури, формирано със заповед № 913/03.07.2023 на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев", във връзка с провеждането на конкурс за заемане на Академичната Длъжност „Професор" в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи", с кандидат доц. д-р инж. Пламен Златков Захариев от Катедра "Телекомуникации" на Русенски университет.
24.08.2023
Публичната защита на дисертационния труд на Нели Керчева Рашева на тема “Управление на растежа в малки предприятия чрез права върху индустриална собственост” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 30.08.2023 г., от 10:30 ч., в зала 2Г-404 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
14.07.2023
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта Ивелин Занев на тема: „Изследване организацията на мултимодалните превози с отчитане влиянието на навигационните характеристики на река Дунав" за ОНС “Доктор” ще се проведе на 17.07.2023 г., от 14:00 ч., в зала 20.21 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
14.07.2023
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта Росен Стефанов Даскалов на тема: „Разработване и изследване на интелигентни системи за оптимизиране на експлоатационните показатели на електрически превозни средства" за ОНС “Доктор” ще се проведе на 18.07.2023 г., от 14:00 ч., в зала 20.21 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
27.06.2023
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта Веселина Николова Анчева на тема: „Надграждане знанията и уменията на обучаемите по информатика в условията на извънкласни дейности по роботика, използвайки STEM“ за ОНС “Доктор” ще се проведе на 29.06.2023 г., от 11:00 ч., в зала 1.411.4 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
27.06.2023
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта Кремена Недкова Дюлгерова на тема: „Моделът STEM в обучението по ИТ в гимназиалната образователна степен“ за ОНС “Доктор” ще се проведе на 29.06.2023 г., от 12:00 ч., в зала 1.411.4 на Русенски университет “Ангел Кънчев”
27.06.2023
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта Нели Йорданова Тихомирова на тема: „Развитие на дигиталната компетентност на учениците в прогимназиален етап на обучение чрез използване на учебно съдържание с добавена реалност в смесена форма на обучение по информатика и информационни технологии” ще се проведе на 29.06.2023 г., от 13:00 ч., в зала 1.411.4 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
05.06.2023
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта маг. инж. Нгуен Дък Лонг на тема: „Изследване основните параметри на машинотракторен агрегат с фрезо-ямокопател, с непрекъснато движение, за копаене на ями за бананово разсаждане“ за ОНС “Доктор” ще се проведе на 05.07.2023 г., от 14:00 ч., в зала 1.322 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
16.05.2023
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта маг. инж. Калоян Иванов Николаев на тема: „Изследване и оптимизиране поддържането на мобилна техника в Русенски регион“ за ОНС “Доктор” ще се проведе на 18.05.2023 г., от 14:00 ч., в зала 1.202 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
06.02.2023
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Гергана Сашева Моллова на тема „Изследване на задвижващи системи” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 02.03.2023 г., от 14:00 ч., в зала 1.305 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
02.02.2023
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Филип Валентинов Кирилов на тема “Експериментални изследвания на основни динамични свойства на превозни средства за експертиза на пътнотранспортни произшествия” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 17.02.2023 г., от 14:00 ч., в зала 1.322 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
20.01.2023
Публичната защита на дисертационния труд на Светлин Светославов Маринов на тема "Формообразуване на вътрешни правостенни шлици със зъбодълбачни колела" за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 25.01.2023 г., от 14:00 ч., в зала 1.411 на РУ.
16.01.2023
На 19.01.2023 г. от 11.00 ч. в зала 110 на Филиал – Силистра ще се проведе заседание на научното жури, сформирано със заповед № 2035 / 10.11.2022 г. на Ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев” за защита на дисертационния труд на Донка Радева Илиева на тема: „Изречения за изразяване на непряка обусловеност (отстъпка) в българския език” за придобиване на образователната и научна степен ”доктор” по научната специалност Български език, професионално направление 2.1. Филология.
15.12.2022
Публичната защита на дисертационния труд на доц. Анелия Владимирова Манукова на тема "Концепция за приложение на електронното моделиране в система за е-Здраве и превенция" за придобиване на НС "Доктор на науките" ще се проведе на 21.12.2022 г. от 15.00 ч. в зала 1.411.4 на Русенски университет "Ангел Кънчев".
11.11.2022
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Емилиан Велков Велков на тема “Изследване топлопреносни процеси във въздухонагреватели с двуфазни термосифони и сложна геометрия на тръбите” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 29.11.2022 г. от 14:00 ч. в зала Riello (корпус 4 на Русенски университет “Ангел Кънчев”).
25.10.2022
Публичната защита на дисертационния труд на Мария Кирилова Каблешкова на тема “Юридически факти с виртуално битие” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 27.10.2022 г. от 13:30 ч. в зала 2Б.312 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
25.10.2022
Публичната защита на дисертационния труд на доц. Мария Пламенова Николова на тема “Изследване на PVD покрития върху модифицирани метални материали за биомедицински приложения” за придобиване на НС “Доктор на науките” ще се проведе на 27.10.2022 г. от 13.00 ч. в зала 1.307 на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
07.10.2022
Публичната защита на дисертационния труд за придобиване на ОНС „Доктор“ в ПН 5.1. Машинно инженерство, научна специалност/докторска програма „Технология на машиностроенето“, разработен от маг. инж. Николай Красимиров Николов на тема: "Разработване и изследване на метод за ограничаване на вибрациите при обработване на нестабилни детайли с въртящи се инструменти" ще се проведе на 11.10.2022 г. от 15:00 ч. в зала 1.320 на Русенския университет „А. Кънчев“.
14.07.2022
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р Борис Иванов Евстатиев на тема "КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ ВИРТУАЛНО КОПИЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ" за придобиване на НС "Доктор на науките" ще се проведе на 25.07.2022 г. от 14:30 в зала 2Б.412 на Русенски университет.
06.07.2022
Публичната защита на дисертационния труд на Стилияна Милева Милева на тема "Числено моделиране, изследване и оптимизация на остатъчните деформации при заваръчни процеси" за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 12.07.2022 г., от 12:00 ч., в зала 1.110 на РУ.
05.07.2022
Публичната защита на дисертационния труд на Благовест Валентинов Николов на тема "Шистовите енергоресурси като катализатор на геополитическа промяна" за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе онлайн на 06.07.2022 г. от 14:00 ч. в зала 2Г.510 на РУ.
28.06.2022
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Слави Георгиев Георгиев на тема „Числено възстановяване на зависещия от времето волатилитет в пазарния модел на Блек-Шолс“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще де проведе на 30.06.2022 г., от 13.00 ч., в зала 1.311 на РУ.
29.05.2022
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Петър Стоянов Събев на тема "Изследване и анализ на модели за автоматизирано тестване на софтуер" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 16 юни от 15:00 в зала 1.416 на Русенски университет.
25.05.2022
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Цветелина Петрова Младенова на тема "Интелигентни методи и средства за автоматизиран анализ и управление на ресурси в бизнес процеси" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 27.05.2022г. от 14:00 часа в залата за докторанти на Русенски университет.
09.05.2022
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Камелия Богомилова Димитрова на тема "Сравнително изследване на шумовите емисии на електромобил" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 27.05.2022г. от 13:00 часа в зала 5.21 на Русенски университет.
27.04.2022
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Силвия Иванова Белоева на тема "Изследване на контролираната тревожност като стимулатор на креативността и иновативността на човешките ресурси (по примера на индустриалния и третичния икономически сектори)" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 29.04.2022 г. от 14:00 часа в зала 1.322 на Русенски университет.
14.03.2022
Публичната защита на дисертационния труд на Васил Веселинов Козов на тема: "Създаване и изследване на среда за визуализиране и работа с тримерни обекти" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 25.03.2022г. от 14:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton" на адрес: https://meet1.uni-ruse.bg/b/qfg-dmm-6y3
20.10.2021
Публичната защита на дисертационния труд на Миглена Кисьова на тема "Нередовност и недопустимост на жалбата и протеста в административния процес" за присъждане на ОНС "Доктор" ще се проведе на 21.10.2021 г. от 15 ч. онлайн на следния адрес: https://bbb.uni-ruse.bg/b/ema-9w7-jff
18.10.2021
На 20.10.2021 г., от 10 часа, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“, с кандидати гл. ас. д-р Станислав Мирославов Пенчев и гл. ас. д-р инж. Николай Петков Вълов.
07.09.2021
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р Милена Кирова на тема "Управление на риска в иновационния процес" за присъждане на НС "Доктор" ще се проведе на 10.09.2021 г. от 13.00 ч. онлайн на следния адрес: https://meet1.uni-ruse.bg/b/vr4-gdg-37r
02.09.2021
Публичната защита на дисертационния труд на Мелине Оник Апрахамян на тема: "Аналитични изследвания на решенията на някои класове диференциални и диференчни уравнения" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 16.09.2021г. от 14:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton" на адрес: https://meet1.uni-ruse.bg/b/rg3-hmc-cq6
27.08.2021
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р Валентина Войноховска на тема: "ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ИЗЧИСЛИТЕЛНО МИСЛЕНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА НА УЧИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ" за придобиване на НС "Доктор на науките" ще се проведе на 02.09.2021 г. от 14.00 часа онлайн на следния линк: https://meet.uni-ruse.bg/b/fwu-g2f-p3z.
18.05.2021
На 20.05.2021 г., от 14 часа, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” в професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност Организация и управление на производството, с кандидат гл. ас. д-р Свилен Кунев. Заседанието ще се проведе чрез отдалечен достъп чрез платформата ZOOM на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/85725820517?pwd=b2Q2cFJoazY2eFk2b0J3aXM0T1dZZz09 ; Meeting ID: 857 2582 0517; Passcode: 034720
29.04.2021
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Йордан Иванов Стоев на тема: "Разработване и изследване на електронна система за управление на енергийни потоци в жилище" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 12.05.2021г. от 11:00 часа комбинирано. Хибридно ще заседава журито и докторантът в зала 1.322, а останалите ще могат да се включат чрез отдалечен достъп с поддържаната от Русенския университет "Ангел Кънчев" виртуална платформа BigBlueButton на адрес: https://meet1.uni-ruse.bg/b/xmw-dc3-uvp
04.03.2021
На 12.03.2021 г., от 11 часа, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” в професионално направление 5.1. “Машинно инженерство”, специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“, с кандидат доц. д-р инж. Стоян Савов Ишпеков от Аграрен университет - Пловдив. Заседанието ще се проведе чрез отдалечен достъп с поддържаната от Русенския университет виртуална платформа „BigBlueButton“ на адрес: https://meet1.uni-ruse.bg/b/k3w-tyh-vh9
22.01.2021
Публичната защита на дисертационния труд на Полина Красимирова Атанасова на тема: "ИЗСЛЕДВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОДАЧИ НА МПС" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 05.02.2021г. от 14:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton" на адрес: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/hrq-9kf-ytq
18.01.2021
Публичната защита на дисертационния труд на Диана Ивайлова Аврамова на тема: "Управление на връзката между индустриалните предприятия и университет чрез публично-частно партньорство" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 21.01.2021г. от 14:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton" на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/htx-pzc-pzf
04.01.2021
На 15.01.2021 г., от 11 часа, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.5. “Транспорт, корабоплаване и авиация”, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“, с кандидат гл. ас. д-р инж. Димитър Иванов Грозев от катедра Транспорт при Русенския университет. Заседанието ще се проведе чрез отдалечен достъп с поддържаната от Русенския университет виртуална платформа „BigBlueButton“ на адрес: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/hrq-9kf-ytq
06.10.2020
Публичната защита на дисертационния труд на маг.инж. Николай Йорданов Йорданов на тема "Изследване на влиянието на износването на дюзите от акумулаторна дизелова горивна уредба върху характеристиките на горивоподаване" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 16.10.2020 г.(петък) от 11:00 часа в зала 5.31 (корпус 5) на Русенски университет.
17.09.2020
Публичната защита на дисертационния труд на Деница Михайлова Транчева-Цекова на тема: "Системата за управление на качеството и стандартизацията като организационни и икономически инструменти на клинико-лабораторния мениджмънт" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 18.09.2020г. от 14:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton" на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/q79-eu9-qux
15.09.2020
Публичната защита на дисертационния труд на Анжела Каменова Петрова на тема: "Международните инвестиционни проекти на българска територия, като фактор за повишаване конкурентоспособността на ХВП" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 16.09.2020г. от 13:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton" на адрес: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/7av-6za-wrt
12.09.2020
На 02.10.2020 г., в зала 1.322, от 14 часа, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“, с кандидат доц. д.н. Сашо Тодоров Нунев от катедра Обществено здраве и социални дейности на РУ.
26.08.2020
Публичната защита на дисертационния труд на Владислав Иванов на тема: "Компетентност и приложимо право при трансгранична несъстоятелност съгласно Регламент (ЕС) № 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015г." за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 04.09.2020г. от 14:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton" на адрес: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/tyy-cae-ex2
25.08.2020
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Мирослава Емилиянова Чаталбашева на тема „Разработване на система за визуализация на информация със сугестопедични елементи с приложение в обучението по дизайн" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 08.09.2020 г. от 13:00 часа в зала 2Г.204 (Сименс) на Русенски университет.
24.08.2020
Публичната защита на дисертационния труд на Галина Людмилова Русева на тема „Структура на инвестициите и динамика на брутния вътрешен продукт" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 11.09.2020 г. от 13:30 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от Русенския университет виртуална платформа „BigBlueButton" на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/m9a-ng4-p6z
02.07.2020
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Борил Донев Иванов на тема „Моделиране на синхронната работа на автомобилния транспорт и пристанищата при мултимодални транзитни превози през Република България" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 17.07.2020 г. от 11:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от Русенския университет виртуална платформа „BigBlueButton“ на адрес: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/hrq-9kf-ytq
11.05.2020
Публичната защита на дисертационния труд на Любослав Валентинов Любенов на тема „Правото на лична защита на обвиняемия в досъдебната фаза на наказателния процес на Република България" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 15.05.2020 г. от 15:00 часа чрез отдалечен достъп с поддържаната от Русенския университет виртуална платформа „BigBlueButton“ на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/vcy-xer-x42
04.03.2020
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р инж. Митко Иванов Николов на тема „Повишаване качеството на възстановените чрез наваряване детайли от автотракторната и земеделската техника“ за придобиване на научната степен "Доктор на науките" ще се проведе на 12.03.2020 г. от 14:00 часа в зала 1.202 на Русенски университет.
26.09.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Станислав Янков Милев на тема „Кинематичен и геометричен синтез на планетни скоростни кутии" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 25.10.2019 г. от 16:00 часа в зала 2.204 на Русенски университет.
25.09.2019
Публичната защита на Поля Найденова Чернева на тема „Образователното дело в град Русе от Освобождението до Втората световна война“ за придобиване на ОНС „доктор“ ще се проведе на 01.10.2019 г. от 10.30 ч. в зала 1. 311 на Русенския университет.
25.09.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Капка Василева Иванова на тема „Политическият живот в Русе (1918 – 1939 г.)“ за придобиване на ОНС „доктор“ ще се проведе на 01.10.2019 г. от 13.00 ч. в зала 1. 311 на Русенския университет.
20.09.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Мария Михайлова Петрова на тема „Престъпления против правата на гражданите“ за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 04.10.2019 г. от 11:00 часа в Голяма зала на Институт за държавата и правото при БАН, на адрес: гр. София, ул. "Сердика" № 4.
20.09.2019
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Йордан Павлинов Райчев на тема „Методи за надеждна и сигурна комуникация с периодична времева синхронизация между контролерите в софтуерно дефинираните мрежи" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 26.09.2019 г. от 09:00 часа в зала 6.305 на Русенски университет
18.09.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Диана Илиева Стефанова на тема „Лингвокултурологично изследване на библейски фразеологизми и паремии на английски език“ за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 25.09.2019 г. от 13:30 часа в зала 1.422.4 на Русенски университет.
10.09.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Теодор Генчев Генев на тема „План за стабилизация“ за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 25.09.2019 г. от 17:00 часа в зала „Съдебна“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
10.09.2019
Публичната защита на дисертационния труд на ТИХОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ на тема "ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 25.09.2019 г. от 16:00 часа в зала съдебна на Софийски университет.
09.09.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Павлин Валентинов Петров на тема „Социално-педагогически проблеми за ресоциализацията на лишените от свобода“ за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 16.09.2019 г. от 13:30 часа в зала 2Г.505 на Русенски университет.
03.09.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Десислава Генчева Белева на тема „Сравнително изследване на триботехническите характеристики на превантивни и възстановителни покрития“ за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 11.09.2019 г. от 14:00 часа в зала 1.202 на Русенски университет.
29.08.2019
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Георги Иванов Георгиев на тема „Статистически методи за идентификация и прогнозиране на трафични потоци в телетрафични системи“ за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 04.09.2019 г. от 14:00 часа в зала 1.322 на Русенски университет.
03.07.2019
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Александър Борянов Цековна тема "Изследване на качеството на транспортната услуга в градския пътнически транспорт в условията на средно голям град" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 05.07.2019 г. от 16:00 часа в зала 2Г 204 на Русенски университет.
07.06.2019
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Боян Димитров Богомилов на тема "Изследване на устройство за гранулиране на птичи тор" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 20.06.2019 г. от 10.00 часа в зала 8.121 на Русенски университет.
22.05.2019
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Емил Иванов Баргазов на тема "Изследване и усъвършенстване на системи за изменение на обсега на портални кранове" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 11.06.2019 г. от 15.00 часа в зала 1.411 на Русенски университет.
20.05.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Деан Живков Тодоров на тема "Изследване на автоматично устройство за раздаване на фуражи във ферми за дребни преживни животни" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 19.06.2019 г. от 11.00 часа в зала 8.121 на Русенски университет.
10.05.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Мария Михайлова Томова-Михнева на тема "Светът на средновековния българин, отразен в оригиналните слова на "Златоструй" от ХІІ век" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 03.06.2019 г. от 11.00 часа в зала 216 на Филиал-Силистра на Русенски университет.
24.04.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Мая Денкова Грозева на тема "Електронна система за анализ и оценка на електрокардиографски сигнали при превантивен контрол" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 08.05.2019 г. от 14.30 часа в зала 2Г.404 на Русенски университет.
22.04.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Цветан Трифонов Наумов на тема "Влияние на някои параметри в електроразпределителните мрежи върху показатели за качеството на електрическата енергия" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 10.05.2019 г. от 14.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
11.04.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Илияна Иванчева Минковска на тема "Изследване устойчивостта на ATV" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 25.04.2019 г. от 13.00 часа в зала 5.21 ХЕПС на Русенски университет.
25.03.2019
Публичната защита на дисертационния труд на Доан Дин Диеп на тема "Изследване и обосноваване на избора на конструктивни и технологични параметри на работния орган на траншейно-каналокопателна машина в условията на Виетнам" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 09.04.2019 г. от 11.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
28.02.2019
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Свилен Марианов Борисов на тема „Методи за ефективно предаване в реално време на телеметрична информация между подвижни и стационарни обекти“ за придобиване на ОНС „ДОКТОР” ще се проведе на 06.03.2019 г. от 13.00 часа в зала 2Г.302 на Русенския университет.
28.09.2018
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Николай Събев Малчев на тема „РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СЕБЕСТОЙНОСТ ПРИ ЕКСПРЕСНО ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО“ за придобиване на ОНС „ДОКТОР” ще се проведе на 12.10.2018 г. от 15.00 часа в зала 11.203 на Русенския университет.
05.09.2018
Публичната защита на дисертационния труд на ас.Ивайло Йосифов Иванов на тема "Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 25.09.2018 г. от 15:00 часа в учебна съдебна зала, Ректорат на Софийски университет.
05.09.2018
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж.-диз. Петя Здравкова Бонева на тема „Изграждане на визуални образи в дизайна - стратегии за креативно-иновационни комуникации и презентации“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 13.09.2018г. от 13:30 часа в зала 1.313 на Русенски университет.
20.06.2018
Публичната защита на дисертационния труд на Якуб Юсуф Ал-Атики на тема "Кюрдският въпрос - национални и регионални измерения" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 04.07.2018 г. от 13.30 часа в зала 2Г.510 на Русенски университет.
19.06.2018
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Диана Стоянова Янкова на тема „Изследване разходите за труд и доходите на персонала в индустриалните предприятия“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 05.07.2018г. от 13:30 часа в зала 2Г.404 на Русенски университет.
15.06.2018
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Деница Николаева Пеловска на тема „ ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ЕКСПОРТА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ (С ЦЕНТЪР ПРОИЗВОДСТВО И ИЗНОС НА ВИНА“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 18.06.2018 г. от 13:00 ч. в зала 2Г.404.
14.06.2018
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Камен Костадинов Кръстев на тема „Разработване и изследване на електронна система за мониторинг и контрол на индустриални процеси“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 11.07.2018 г. от 15:00 ч. в зала 2Г.404.
13.06.2018
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Ростислав Юриев Кандиларов на тема „Изследване на възможностите за създаване и управление на работата на осветително оборудване със спектрални характеристики, подходящи за приложение в различни области на промишлеността и бита“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала 815-Е в Технически университет гр. Варна.
13.02.2018
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Емил Николов Ковачев на тема „Разработване и изследване на електронна система за управление на автомобилен светодиоден осветител“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 23.02.2018 г. от 13:00 ч. в зала 2Б.412.
22.12.2017
Публичната защита на дисертационния труд на Ния Атанасова Пенева на тема „Образът на протестиращия българин в началото на XXI век по данни от българския език“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 26.01.2018 г. от 14.00 ч. в Зала 1.311 на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
13.10.2017
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Деница Илиева Митева на тема „Комплексна оценка на нивото на качеството на транспортната услуга при таксиметровите превози“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 31.10.2017г. /Вторник/ от 16.30 ч. в Зала 20.21 на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
13.10.2017
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Джемал Ерол Топчу на тема „Оптимизиране доставката на товари в съвременния град“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 31.10.2017г. /Вторник/ от 15.30 ч. в Зала 20.21 на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
25.09.2017
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Джихан Ибрахимов Менсеидов на тема „ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТРАНСПОРТА – ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 26.09.2017 г. от 16.00 часа в зала 2Б.408 на РУ.
25.09.2017
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Виктория Веселинова Карачорова на тема „РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АВТОДИАГНОСТИКА НА ГЕОМЕТРИЧНАТА ТОЧНОСТ НА ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 29.09.2017 г. от 15.00 часа в зала 11.203 на Русенския университет.
25.09.2017
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Дамян Пенчев Пейков на тема „Изследване, анализ и програмна реализация на методи за събиране и обработка на открити данни от интернет пространството“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 13.10.2017г. от 12.00 ч. в Зала 1.322 на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
20.09.2017
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Милен Валентинов Сапунджиев на тема „Изследване на динамичните и енергийните свойства на електромобил“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 29.09.2017 г. от 11.00 часа в зала 5.ХЕПС на РУ.
19.09.2017
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Ивайло Каменов Каменаров на тема „Хранилище за бизнес процеси“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 02.10.2017 г. от 14.00 часа в зала 1.322 на РУ.
05.09.2017
Публичната защита на дисертационния труд на Деница Петкова Загорчева-Койчева на тема „Изследване и оценка на данъчната и инвестиционна политика на общините като управляем фактор на бизнес средата за индустриалните фирми" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 14.09.2017 г. от 12:00 часа в зала 2Б.412 на РУ.
01.09.2017
Публичната защита на дисертационния труд на Лейман Османова Тюлеоглуева- докторант на самостоятелна подготовка в ЮФ на РУ „Ангел Кънчев“, на тема „Правно-социологически проблеми на европейската антидискриминационна политика по признаците "възраст" и "увреждане"” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 20.09.2017 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ИДП-БАН, София, ул. Сердика 4, партер.
29.08.2017
Публичната защита на дисертационния труд на Боряна Колева Станчева на тема „Дефицити на демокрацията в Обединена Европа (Сравнително изследване с оглед на Румъния и Унгария)” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 15.09.2017 г. от 13:30 часа в зала 2Г.510 на РУ.
21.08.2017
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Валентин Тонев Атанасов на тема „Създаване и изследване на обучаващи игри като елемент от мотивираща стратегия при WEB-базираното обучение в системата на училищното образование” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 02.09.2017г./събота/ от 11 часа в зала Сименс на РУ.
21.08.2017
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Галин Илиев Тиханов на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НА БУНКЕРИТЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ В СПРЯЛО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ИМ” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 15.09.2017г./петък/ от 13 часа в зала 8.121 на РУ.
17.08.2017
Публичната защита на дисертационния труд на маг.инж. Съби Стайков Минев на тема „АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА НАМИРАЩИ СЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 14.09.2017 г. от 11:00 часа в зала 31 на корпус 5 на РУ.
08.06.2017
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Явор Иванов Иванов на тема „Изследване на някои експлоатационни свойства на хибриден автомобил” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 16.06.2017 г. от 11:00 ч. в корпус 5, зала ХЕПС на РУ.
30.05.2017
Публичната защита на дисертационния труд на Васил Борисов Иванов на тема „Изследване влиянието на фотоволтаичните системи върху електрическите мрежи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 14.06.2017 г. от 17:00 ч. в зала 10.316 на РУ.
25.05.2017
Публичната защита на дисертационния труд на Деспина Иванова Николова на тема „Изследване ефекта от използване на технологии за въздействие върху изпусканите газове за намаляване на вредните емисии от стационарни дизелови двигатели” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 12.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала 5.31 на РУ.
22.05.2017
Публичната защита на дисертационния труд на Юри Митков Димитров на тема „Числени методи за класове диференциални уравнения от дробен вид” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 26.05.2017 г. от 14:00 ч. в зала 1.311 на Ректората.
11.05.2017
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Албена Асенова Кенанска на тема „Изследване на вършачно-сепариращо устройство за сусам“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.05.2017 г. от 13:00 ч. в зала 8.121.
03.05.2017
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Димитър Тинков Трифонов на тема „Разработване и изследване на електронна система за управление на инсталация за камерно производство на зелен фураж“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 16.05.2017 г. от 15:00 ч. в зала 2Б.412.
18.04.2017
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Красимир Младенов Марков на тема „Някои проблеми при работа на съвременни дизелови двигатели с алтернативни горива и добавки “ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 28.04.2017 г. от 11:00 ч. в зала 5.21.
30.03.2017
Публичната защита на дисертационния труд на проф. д-р Росен Петров Иванов на тема "Изследване устойчивостта на движение и износването на гумите на автомобилите" за придобиване на НС "Доктор на науките" ще се проведе на 07.04.2017 г. от 12:00 часа в зала 1.322 на Русенски университет.
24.01.2017
Публичната защита на дисертационния труд на Милен Георгиев Венев на тема: "Изследване на топлообмена във водонагреватели с оребрени двуфазни термосифони при утилизация на топлина от котли на газово гориво" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 01.02.2017 от 16:00 часа в зала 9.3 на Русенски университет.
25.11.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Иван Анфимов Григоров на тема: "Моделиране на товари за комбинирано енергоосигуряване в градски зони" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 14.12.2016 от 15:00 часа в зала 10.326 на Русенски университет.
23.11.2016
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Вълко Тодоров Станев на тема: „Изследване безопасността на железопътните прелези в участъка Пловдив - Карлово” за придобиване на ОНС „доктор” ще се проведе на 02.12.2016 г. от 16.00 ч. в зала 2Г.204 -Сименс на Русенски университет „А. Кънчев”.
23.11.2016
Публичната защита на дисертационния труд на ас. инж. Георги Стефанов Георгиев на тема: "Анализ и синтез на робастни системи за управление на манипулатор с еластично звено" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 07.12.2016 от 15:00 часа в зала 10.326 на Русенски университет.
22.11.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Валтер Мудзимбабве на тема: „ Numerical Analysis of Nonlinear Systems of Parabolic Equations Modelling Markets with Liquidity Shocks” за придобиване на ОНС „доктор” ще се проведе на 24. 11. 2016 година (четвъртък) от 13:00 часа в залата за докторанти на Русенски университет „А. Кънчев”.
10.10.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Нина Петрова Топалска на тема: „Стилистика на словесната образност с оглед на концепта мъдрост в българския синодален превод на старозаветните канонични премъдростни книги” за придобиване на ОНС „доктор” ще се проведе на 14. 10. 2016 година (петък) от 14:00 часа в зала 1.311 на Русенски университет „А. Кънчев”.
29.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Жулиета Георгиева Илиева на тема: „Изследване на взаимовръзките между цветове и форми в текстилния и модния дизайн” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 30.09.2016г. от 11:00 часа в зала 2Г 204 (зала Сименс) на Русенски университет.
20.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Петрова на тема „Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии” за придобиване на НС „Доктор на науките” ще се проведе на 30.09.2016 г. от 14:00 часа в зала 2Г.510 на Русенски университет.
14.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Мария Петрова Пеева на тема: „Иновационна дейност и вътрешно предприемачество в индустриалното производство” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 16.09.2016г. от 13.30 часа в зала 2Г 404 на Русенски университет.
14.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Миглена Цанева Пенчева, на тема: "Влияние на лидерството и организационната култура върху практиките за трансфер на знание в публичната администрация" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 16.09.2016 г. от 14ч. в зала 2Б.412 на Русенски университет.
14.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Борислав Николаев Банчев на тема: "Създаване и изследване на система за обработка и управление на съдебно-медицинска документация" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 21 септември от 13.00 ч. в зала 1.311 на Русенски университет.
14.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Илияна Кошарова на тема "Манипулативен потенциал на метафората в политическата комуникация" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 29 септември, 2016 година от 13, 30 часа в зала 2Г.510 на Русенски университет.
12.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Даниела Николаева Йорданова на тема "Управление на прехода от висше образование към професионална реализация (в индустриалното предприятие)" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.09.2016 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала 2Г.404 на Русенски университет.
12.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Илияна Кошарова на тема "Манипулативен потенциал на метафората в политическата комуникация" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 29. 09. 2016 . (четвъртък) от 13.30 часа в зала 2 Г. 510 на Русенски университет.
10.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Десислав Гечев Иванов на тема: "Изследване и разработване на усъвършенствани и иновативни технически, ергономични и естетически решения при дизайна на лула за тютюнопушене, водещи до понижаване рисковете за здравето" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 30.IX.2016г. (петък) от 15.00ч. в в зала 2Г. 204(зала Сименс) на Русенски университет.
09.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Христина Емилиянова Соколова на тема "Операционализация на успеха в ценностните ориентации на обществата в България и Унгария (сравнително интеркултурно изследване)" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 30.09.2016 г. (петък) от 12:30 часа в зала 1.422.4 на Русенски университет.
08.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р Миглена Николаева Колева на тема „Числени методи за нелинейни параболични задачи с приложения към модели от медицината и финансите” за придобиване на НС „Доктор на науките” ще се проведе на 27.09.2016 г. (вторник) от 13:00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
07.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Светлана Христова Станчева на тема „Условия за развитие на емоционалната интелигентност у 7-9-годишните деца” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 15.09.2016 г. (четвъртък) от 14:00 часа, зала 1-311 на Русенски университет.
07.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Хованес Мардирос Авакян на тема: „Развитие и изследване на методите и средствата за организация на специализираните системи за телефонни услуги" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 19.09.2016 г. (понеделник) от 12:00 часа в зала 6.301 на Русенския университет.
01.09.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Лилия Михайлова Илиева на тема „Инвестиционен анализ и оценка на фотоволтаични проекти” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 09.09.2016 г. (петък) от 14:00 часа, зала 2Г.404 на Русенски университет.
30.08.2016
Публичната защита на дисертационния труд на ас.инж. Георги Колев Георгиев на тема: " „Изследване възможностите за използване на фотограметричните методи за реконструиране на машиностроителни детайли" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 27.09.2016г. от 16.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет – Стара Загора.
29.08.2016
Публичната защита на дисертационния труд на проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев на тема: "Методи и алгоритми за синтез на сигнали с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране за високоскоростни безжични мрежи" за придобиване на НС "Доктор на науките" ще се проведе на 28.09.2016 г. от 15:00 часа в зала 2Г 404 на Русенски университет.
09.08.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Силвия Ангелова на тема: "Лингвокултурологично съпоставително изследване на български и румънски паремии" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 08.09.2016г. (четвъртък) от 10:30ч. в зала 110 на Русенски университет- Филиал Силистра.
06.07.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Елизар Станев на тема: "Глобалната финансова криза и отражението й върху паричния сектор в България" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 08.07.2016г. (петък) от 14:00ч. в зала 2Б.412 на Русенски университет
05.07.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Елизар Станев на тема: "Глобалната финансова криза и отражението й върху паричния сектор в България" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 08.07.2016г. (петък) от 14:00ч. в зала 2Б.412 на Русенски университет.
30.06.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Октай Кър на тема: "Модели и средства за извличане на данни и знания за учебни цели" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 04.07.2016г. (понеделник) от 13:00ч. в зала 1.311 на Русенски университет.
17.06.2016
Публичната защита на дисертационния труд на ас. маг. Магдалена Методиева ПЕТКОВА на тема: "ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ" за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" ще се проведе на 28.06.2016г. (вторник) от 13.00 ч. в зала 2Г.404 на Русенски университет.
15.06.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Никола Алексиев Кибритев на тема: "Модели на електропотреблението на характерни групи консуматори за осигуряване на система „Енергиен координатор" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 17.06.2016г. (петък) от 15.00ч. в зала 10.326 на Русенски университет.
14.06.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Милен Овчаров на тема: "СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБОСНОВАВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА НАСИТНЯВАНЕ НА ФУРАЖИ " за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 07.07.2016г. (четвъртък) от 14.00ч. в зала 8.121 /зала КЛААС/ на Русенски университет.
09.06.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Маргарита Георгиева на тема: "Диагностика на ориентирането в пространството на учениците от начална училищна възраст" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 17.06.2016г. (петък) от 13.30ч. в зала 1.311 на Русенски университет.
09.06.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Галина Георгиева Георгиева на тема: "Педагогически основи на обучението по математика в смесена по възраст група в детската градина" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 17.06.2016г. (петък) от 15.00ч. в зала 1.311 на Русенски университет.
09.06.2016
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Ивайло Николаев Николаев на тема: "СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ДЕБИТА НА ТРИРОТОРНА ЗЪБНА ПОМПА С ДВУСТРАННО ЦЕВНО ЗАЦЕПВАНЕ" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 23.06.2016 г. (четвъртък) от 15.00 ч. в зала 9.3 (корпус 9) на Русенски университет.
19.05.2016
Публичната защита на дисертационния труд на маг.инж. Вълю Георгиев Джаджев на тема „Метод за проектиране с елементи на оптимизиране на карданов съединител” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 30.05.2016 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала 1.305 на Русенски университет.
16.05.2016
Публичната защита на дисертационния труд на маг.инж. Емил Георгиев Савев на тема „Изследване и подобряване диагностирането на дизелови двигатели с електронно управление на горивоподаването” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 01.06.2016 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 1.311 на Русенския университет.
09.05.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Ирина Василева Костадинова на тема „Управление на икономически, медицински и социални резултати на лекарския труд” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 13.05.2016 г. (петък) от 16:00 часа, зала 2Г.404 на Русенски университет.
05.05.2016
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Николай Димитров Димитров на тема „Изследвания на моделни диференчни и диференциални уравнения с топологични и вариационни методи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 20.05.2016 г. (Петък) от 10:00 часа в зала 1.311 на Русенския университет.
25.04.2016
Публичната защита на дисертационния трудна Игор Анатолиевич Шелудко на тема „Управление на рискове в иновационния процес на малки и средни предприятия”за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 28.04.2016 г. (четвъртък) от 10:30 часа, зала 2Г.404 на Русенски университет.
24.03.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Преслава Рачева Великова на тема „Управление на риска при експлоатация на малки енергийни стопанства (фотоволтаични системи)” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 31.03.2016 г. (четвъртък) от 14:00 часа, зала 2Г.404 на Русенски университет.
24.03.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Мирослав Недялков Ганчев на тема "Формиране и използване на икономическия потенциал на индустриално предприятие в съвременни условия" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 31.03.2016 г. от 14:30 часа, зала 2Б.412 на Русенски университет.
20.03.2016
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р Тодорка Йорданова Георгиева на тема „Изследване на Тържественика от ХІІ век, ркп. РНБ, F.п.І.46” за придобиване на НС „доктор на науките” ще се състои на 31.03.2016 г. (четвъртък) от 15.00 часа в зала 1.311 на Русенския университет „Ангел Кънчев”.
26.01.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Анна Ангелова Оцетова на тема "Изследване и усъвършенстване на организацията и управлението на куриерските фирми в България" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.02.2016 г. от 14:00 часа, зала 2Г.404 на Русенски университет.
19.01.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Георги Александров Божков на тема "Модел за спортна подготовка на елитни баскетболистки" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 12.02.2016 г. от 14:00, зала 2.203 на Русенски университет.
13.01.2016
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Ваня Величкова Пантелеева на тема "Ресурсно осигуряване на държавното управление" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 12 февруари 2016 г. от 16 часа в зала 2Б.307 на Русенски университет.
07.01.2016
Публичната защита на дисертационния труд на Юлиян Илиев Димитров на тема: „Проектиране и изследване на фамилия редуктори” за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 09.01.2016 г. от 14:00 часа в зала 1.305А на Русенски университет.
10.12.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Светлин Петков Антонов на тема: „Юридическата санкция и нейната реализация“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 28.12.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Института за държавата и правото при БАН - София.
04.12.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Елица Николаева Бабанова на тема: „Управление на трансграничната екологична сигурност (Изследване с оглед на Българо-румънския трансграничен регион)” за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 18.12.2015 г. от 14:30 часа в зала 2Г.510 на Русенски университет.
10.11.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Валентина Тодорова Радева на тема: „Система от проблемно-творчески задачи с екологична насоченост за подготвителна група по Конструктивно-технически и битови дейности“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 08.12.2015 г. от 10:00 часа в зала 1.311 на Русенския университет.
05.11.2015
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Ралица Красимирова Василева-Иванова на тема "Интерактивни методи на обучение за формиране на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика" за придобиване на ОНС "доктор" ще се проведе на 24 ноември 2015 г. от 14.00 в София в заседателната зала на ВУЗФ (Висше училище по застраховане и финанси).
02.11.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Йордан Тодоров Гавраилов на тема "Кинезитерапия при деца с бронхиална астма" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 13.11.2015 г. от 15.00 часа в зала 2 на корпус КТ на Русенски университет.
02.11.2015
Публичната защита н дисертационния труд на Виктория Стоянова Добрева на тема: „Сравнителен анализ на ефективността от медико - социалната рехабилитация при деца с церебрална парализа, прилагана в медицински, социални заведения и в домашни условия“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 10.11.2015 г. от 11:00 часа в зала 2 на корпус Кинезитерапия на Русенски университет.
02.11.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Деница Валентинова Василева - Дечева на тема "Сравнителна характеристика на съвременните кинезитерапевтични методики при колянно ендопротезиране по повод на гонартроза и избор на най - ефективните от тях" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 10.11.2015 г. от 12.00 часа в зала 2 на корпус Кинезитерапия на Русенския университет."
02.11.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Невелина Петрова Пенчева на тема "Модел и алторитъм на кинезитерапевтично поведение за профилактика и лечение на деформации на глезенно-ходилния комплекс (Pes Planus) при деца в предучилищна и начална училищна възраст" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 10.11.2015 г. от 10.00 часа в зала 2, катедра "Обществено здраве и социални дейности", ул. Александровска 97.
30.10.2015
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Невенка Радева Иванова на тема "Изследване и оптимизиране на параметрите на логистична система за сервиз на земеделска техника" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 06.11.2015 г. от 10.00 часа в в зала 225 на ФТТ - Ямбол.
29.10.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Станимир Георгиев Анастасов на тема "Принос към кинезитерапевтичня комплекс при лечение на двигателна дисфункция на цервикалния дял на гръбначния стълб" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 10.11.2015 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на НСА "В. Левски" на ул. Гургулят 1, София.
29.10.2015
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Александър Любомиров Андреев на тема "Комплексна кинезитерапия при пациенти с анкилозиращ спондилит" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 13.11.2015 г. от 13.00 часа в зала 2 на корпус КТ на Русенски университет.
29.10.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Юлияна Великова Пашкунова на тема "Комплексна физиотерапевтична програма при хронична торако-лумбална болка" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 13.11.2015 г. от 14.00 часа в зала 2 на корпус КТ на Русенски университет.
29.10.2015
Публичната защита на дисертационния труд на ас. маг. инж. Иван Христов Белоев на тема "Разработване и изследване на модулна система за комбинирано енергоснабдяване и мониторинг на вредни емисии на автомобилния транспорт" за придобиване на ОНС "Доктор” ще се проведе на 30.10.2015 г. от 16:30 в зала 2Г.204 на Русенски университет.
29.10.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Румяна Златинова Янкова на тема "Методическа система за прилагане на физикохимичния експеримент при подготовката на студентите за формиране на природонаучна грамотност на учениците" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 10.11.2015 г. от 16.00 часа в зала 1.217 на Русенски университет.
28.10.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Сергей Димитров Антонов на тема "Компютърно моделиране геометрията на равнинно зъбно зацепване" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 06.11.2015 г. от 17.00 часа в зала 1.311 на Русенския университет.
28.10.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Димитър Стефанов Велчев на тема "Моделиране и изследване на ламинатни стъкла и конструкции за остъкляване" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 20.11.2015 г. от 16.00 часа в зала 1.311 на Русенския университет.
19.10.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Иван Радославов Георгиев на тема "Вложен интерфейсен метод на крайните елементи за елиптични и параболични задачи" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 13.11.2015 г. от 14.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
29.09.2015
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Диляна Калинова Иванова на тема "Регионално държавно управление. Координационни и организационни правомощия на областния управител" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 30.10.2015 г. от 15.00 часа в зала 2Б.308 на Русенски университет.
10.09.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Станислав Димчев Костадинов на тема "Създаване и изследване на система за визуализиране на тримерни обекти в Интернет" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 16.09.2015 г. (сряда) от 12.00 часа в зала 1.311A на Русенски университет.
09.09.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Борис Христов Минев на тема "Изследване и планиране на обновяването на техника в индустриалното производство"за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в зала 2Г.404 на Русенски университет.
09.09.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Павел Петров Петров на тема „Комбинирано обработване на дълбоки отвори чрез рязане и повърхностно пластично деформиране“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 24.09.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
08.09.2015
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Златин Димитров Златев на тема "Анализ и оценка на качеството на месо и месни продукти" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 16.09.2015 г. (сряда) от 14.00 часа в зала 10.326 на Русенския университет.
07.09.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Стойчо Грозев Иванов на тема „ Приложение на комплексната двупрофилна проверка за технологичен контрол на цилиндрични зъбни колела“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
07.09.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Георги Пенчев Георгиев на тема „Автоматизиран мониторинг на критична инфраструктура посредством базирана на мобилен робот сензорна система“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 15.09.2015 г. от 16.00 часа в зала 2 на корпус Кинезитерапия на Русенски университет.
02.09.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Симеон Николов Гечевски на тема "Изследване на мощността и консумираната електрическа енергия при стругове с ЦПУ" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 09.09.2015 г. (сряда) от 16.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
30.08.2015
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р Иванка Миткова Желева на тема "Математическо моделиране на хидродинамиката и топломасообмена в химикотехнологични процеси" за придобиване на НС „Доктор на науките” ще се проведе на 04.09.2015 г. от 14.00 часа в зала 478 на ИМИ-БАН.
19.08.2015
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Венцислав Кесеев на тема "Изследване на възможностите за повишаване ефективността на токозахранващи устройства чрез управление на стационарно магнитно поле" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 03.09.2015 г. от 14.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
18.08.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Мирослава Илиева Бонева на тема "Изследване и усъвършенстване на управлението в предприятия за информационни и комуникационни услуги за индустрията" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 04.09.2015 г. (петък) от 14.00 часа в зала 2Г.404 на Русенски университет.
10.08.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Йорданка Милкова Йоргова-Иванова на тема "Ресурснобазирана стратегия на индустриално предприятие" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 03.09.2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в зала 2Г.404 на Русенски университет.
19.06.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Станимира Георгиева Николова на тема "Обща факторна производителност и регионални различия в икономическия растеж на България (1999 - 2012)" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 29.06.2015 г. (понеделник) от 10.30 часа в зала 2Б.412 на Русенски университет.
16.06.2015
На 17.06.2015 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Канев център ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 602 от 11.03.2015 г., във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Технология и управление на транспорта“ с кандидат гл. ас. д-р инж. Даниел Атанасов Любенов
12.06.2015
Публичната защита на дисертационния труд на проф. д-р Миролюб Иванов Младенов на тема „Комплексна оценка на хранителни продукти посредством анализ на визуални изображения, спектрофотометрични и хиперспектрални характеристики” за придобиване на НС „Доктор на науките” ще се проведе на 30.06.2015 г. от 15.30 часа в зала 2.209 на Русенски университет.
10.06.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Божана Яворова Стойчева на тема "Изследване процеса на управление при разработване на нови продукти в средни и големи индустриални предприятия" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 10.07.2015 г. (петък) от 14.30 часа в зала 2Г.404 на Русенски университет.
25.05.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Иван Веселинов Ценов на тема „Усъвършенстване организацията и управлението на Физическото възпитание и спорта в Република България” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 27.05 от 14:00 в зала 2.203 на Русенски университет.
11.05.2015
Публичната защита на дисертационния труд на ас. маг. инж. Лъчезар Лазаров Йорданов на тема „Създаване на микрокомпютърна система за изследване на зърнокомбайни” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 15.05.2015 от 14:00 ч. в зала 6.301 на Русенски университет.
08.05.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Калоян Валериев Джуров на тема „Концептуален синтез на сериозна игра за креативно-иновационно обучение и самообучение, включително нейни пластове за художествена мултимедийна визуализация” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 22.05.2015 от 13:00 ч в зала 2Г.204 (Сименс) на Русенски университет.
27.04.2015
Публичната защита на дисертационния труд на ас. маг. инж. Емил Христoв Янков на тема „Изпитване на листови материали при двумерен опън чрез хидравлично издуване” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 29.04.2015 от 13:00 ч в зала 3.105 на Русенски университет.
25.04.2015
Публичната защита на дисертационния труд на ас. инж. Светлана Михайлова Паскалева на тема „Изследване и оптимизиране на технологичен процес за дълбоко изтегляне“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 29.04.2015 от 15:00 ч в зала 3.105 на Русенски университет.
15.04.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Тициано Пачини на тема „Биометричен антропометричен и ергонимичен метод за оценка и корекция на човешката поза“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 22.04.2015 от 11:30ч в зала 2 на корпус Кинезитерапия - Русенски университет.
23.03.2015
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Тончо Гецов Балбузанов на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДИЗЕЛОВАТА ГОРИВНА УРЕДБА“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 24.04.2015 г. от 14:00 ч. в зала 2Г. 204 на Русенски Университет “Ангел Кънчев”.
23.03.2015
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Михаил Парашкевов Милчев на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА АВТОМОБИЛИ“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 24.04.2015 г. от 16:00 ч. в зала 2Г.204 на Русенски университет.
16.03.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Ву Зуй Зунг на тема „Изследване на устойчивостта на транспортен агрегат в горското стопанство на република виетнам“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 25.03.2015 г. от 13:00 ч. в зала 1.311 на Русенски университет.
16.03.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Чан Куок Хоан на тема „Изследване на възможности за намаляване влажността на твърдите отпадъци от преработката на маниока“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 25.03.2015 г. от 15:00 ч. в зала 1.311 на Русенски университет.
16.03.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Чан Хонг Тхао на тема „Изследване на енергоефективни режими за сушене на царевичното зърно“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 25.03.2015 г. от 17:00 ч. в зала 1.311 на Русенски университет.
12.03.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Петър Пенчев Пенчев на тема "Адаптивност на предприятието в условията на България" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 20.03.2015 г. от 13:30 ч. в зала 2Г.404 в РУ "Ангел Кънчев".
06.03.2015
Публичната защита на дисертационния труд на ас. инж. Пламен Мушаков на тема „Изследване на двустъпална хладилна машина" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 20.03.2015г. от 14:00 ч. в зала 9.3 на Русенски университет.
25.02.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Таско Михайлов Ерменков на тема „Модели за организация и управление на електропроизводството и електропотреблението при комбинирано енергопроизводство“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 26.03.2015 г. от 15:00 ч. в зала 10.327 на Русенски университет.
16.02.2015
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Екатерина Ангелова Оцетова - Дудин на тема „Моделиране и симулация на редки събития в хендовъра на широколентови клетъчни радиомрежи“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 26.03.2015 г. от 14:00 ч. в зала 219 на Висше Училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ София.
11.02.2015
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Петър Петров Казаков на тема „Изследване работата на дизелов двигател с използване на биодизелово гориво и рециркулация на отработилите газове“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 27.02.2015 г. от 13:00 ч. в зала 5.21 на Русенски университет.
24.01.2015
Публичната защита на дисертационния труд на Иванка Борисова Димитрова на тема "Амортизационната политика като средство за възпроизводство на капитала" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 09.02.2015 г. от 14.30 часа в зала 2Б.412 на Русенски университет.
13.01.2015
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Григор Йорданов Михайлов на тема „Методи за кодиране в мобилни мрежи от четвърто поколение” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 23.01.2015 г. от 14:00 часа в зала 2Б.107 на Русенски университет.
20.12.2014
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Александър Ангелов Косулиев на тема "Доверието като фактор за търсене на регулация на стопанската дейност" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 08.01.2015 г. от 14:00 ч. в зала 2Г.404 в РУ "Ангел Кънчев".
15.12.2014
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Ели Петрова Калчева на тема „ПЕРИОДИЧНИ РЕШЕНИЯ НА ПОЛУЛИНЕЙНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРИ И ЧЕТВЪРТИ РЕД“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 17.12.2014 от 14.00 в зала 1.319 на Русенски университет.
12.12.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Николай Петков Вълов на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЖИМНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПРИ КОНВЕКТИВНО СУШЕНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.12.2014 г. от 14:00 ч. в зала 10.326 на Русенски университет.
11.12.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Марийка Георгиева Петрова ма тема "Интегриране на информационни технологии в учебния процес чрез прилагане на интердисциплинарни подхори" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.12.2014 г. от 12:00 ч. в Заседателната зала на ИМИ при БАН, гр. София.
05.12.2014
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Красимир Георгиев Георгиев на тема „Изследване износването на пневматични гуми на товарен автомобил” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 16.12.2014 г. от 14:00 ч. в зала 5.ХЕПС на Русенски университет.
24.11.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Николай Генков Костадинов на тема „Развитие и изследване на методите и средствата за разпределена организация на операторските центрове с логическа комутация” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 12.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала 6.301 на Русенски университет.
24.11.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Цанко Димитров Големанов на тема „Създаване и изследване на интегрирана среда за програмиране с управляващи мрежи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 08.12.2014 г. от 14:00 ч. в зала 6.301 на Русенски университет.
24.11.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Емилия Георгиева Големанова на тема „Изследване на парадигмата „търсене” и създаване на методика за реализиране на алгоритми за търсене при Програмиране чрез управляващи мрежи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 08.12.2014 г. от 15:30 ч. в зала 6.301 на Русенски университет.
24.11.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Ваня Димитрова Стойкова на тема „Реализиране и изследване на елементи от концепция за адаптиране на системата на висшето образование към дигиталното поколение” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала 332 на Факултет "Техника и технологии", Тракийски университет.
21.11.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Стефка Павлова Миндова на тема „Оптимизиране на мускулното тестуване чрез използване на динамометрични апарати“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 16.12.2014 от 12.00 в зала 2 на корпус Кинезитерапия на Русенски университет.
21.11.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Ивелина Стефанова Стоянова-Раева на тема „Влияние на автоматизираните рехабилитационни средства върху възстановителните процеси в кинезитерапията“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 16.12.2014 от 14.00 в зала 2 на корпус Кинезитерапия на Русенски университет.
19.11.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Валентин Петров Великов на тема „Един подход за автоматизирано генериране на програми“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 28.11.2014 г. от 12.30 часа в корпус 3, зала 306 на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
17.11.2014
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Радослава Делева Митева-Георгиева на тема „Функционално възстановяване след фрактури в проксималния край на хумеруса” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 28 ноември 2014 год. от 12.00 часа в зала 2, корпус Кинезитерапия на Русенски университет.
11.11.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Кристина Петрова Захариева на тема „Здравословният начин на живот на студентите - бъдещи здравни специалисти като педагогически феномен” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 5 декември 2014 год. от 15.00 часа в зала 209-A на Софийски университет.
16.10.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Светлана Колева Йорданова на тема „Изследване на възможността за автоматизирано компенсиране на динамичната грешка при струговане” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 17.10.2014г. от 15.00 часa в зала 1.311 на Русенски университет.
02.10.2014
Публичната защита на дисертационния труд на ст. пр. Лиляна Иванова Славянова на тема „Специфика на модалните средства за езиков контакт в български и английски език и владеенето им от интернет поколението” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 28.10. 2014 г. в 11ч. в зала 312 на НДНТ – София.
06.09.2014
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Евгени Върбанов Аврамов на тема „Изследване влиянието на характеристиките на пневматичните гуми върху устойчивостта и безопасността на движение на двуосен товарен автомобил” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.09.2014г. от 15.00 часа в зала 5.ХЕПС. на Русенски университет. Материали са депозирани при секретарката на катедра ДТТ.
25.08.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл.ас. Адриана Найденова Бороджиева на тема „Моделиране и симулационно изследване на конволюционни кодери и декодери в условията на шум” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 05.09.2014г. от 13.00 ч. в зала 2Г.408 на Русенски университет.
25.08.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Румен Иванов Русев на тема „Създаване на софтуерна система за нуждите на медицинско-диагностичната дейност в извънболничната практика” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 01.09.2014г. в Институт по математика и информатика към БАН София в заседателната зала от 11:00 часа.
08.07.2014
Публичната защита на дисертационния труд на Марияна Стилиянова Тодорова на тема „ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНАТА СИГУРНОСТ НА ТРАНСГРАНИЧНО ОПАСНИ ДЕЙНОСТИ” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 21.07.2014 г. (понеделник) от 11:00 ч. в зала 2Б. 412 на Русенски университет.
01.07.2014
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Елеонора Стефанова Кирилова на тема „Изследване на автоматизирана система за диагностициране на качеството на царевични семена” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 17.07.2014г. от 14.30 ч. в зала 10.326 на Русенски университет.
27.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Филип Атанасов Цветанов на тема „Изследване на нискоскоростни комуникационни мрежи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 25.07.2014 г. от 14:00 часа в конферентна зала №4 на Университетски център „Бачиново“ на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.
26.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на Страхил Веселинов Карапчански на тема „Интегрирано управление в Българо-румънския трансграничен регион. Състояние, потенциал и перспективи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 01.07.2014г. от 13 часа в зала 2Г.511 на Русенски университет.
18.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Красимир Станков Каменов на тема „Лингвистичен подход при разработване и изследване на геометрични модели на детайли и сглобени единици от растерни чертежи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 09.07.2014г. от 15 часа в зала Сименс (2Г.204) на Русенски университет.
18.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Валентина Иванова Хараланова на тема „Създаване и изследване на обобщен алгоритъм за функционално - структурен анализ на техническите системи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 11.07.2014г. от 15 часа в зала Сименс (2Г.204) на Русенски университет.
10.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на Камелия Илиева Шойлекова-Николова на тема „Проектиране и анализ на многослойни бизнес архитектури” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 21.06.2014г. от 15.00 часа, зала 222 на ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски".
10.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Боян Георгиев Рашков на тема „Изследване и разработване на електронна система за управление на инсталация за обработка на мазут” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 25.06.2014г. от 16.00 часа, зала 2Г.204 на Русенски университет.
10.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на Ивайло Иванов Иванов на тема „Създаване и изследване на роботизирана електронна система за анализ и обработка на постмортални изследвания в съдебната медицина” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 25.06.2014г. от 15 часа в зала Сименс (2Г.204) на Русенски университет.
10.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на Любомира Илиева Димитрова на тема „Създаване и изследване на електронна система за анализ и обработка на постмортални данни в съдебната медицина” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 25.06.2014г. от 14 часа в зала Сименс (2Г.204) на Русенски университет.
06.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Петя Андреева Парашкевова на тема „Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 07.07.2014г. от 12.00 часа, зала 2, корпус Кинезитерапия на Русенски университет.
05.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Димитър Иванов Грозев на тема „Ефективност в системата за градски таксиметрови превози” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 06.06.2014 г. от 16:00 часа в зала 2Г.204 на Русенски университет.
04.06.2014
Публичната защита на дисертационния труд на Делян Димитров Маринов на тема „Осребряване на масата на несъстоятелността - материалноправни и процесуални аспекти” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 07.07.2014 г. в СУ "Св. Кл. Охридски".
27.05.2014
Публичната защита на дисертационния труд на Милена Василева Тодорова на тема „Изследване на фактори за възприемане и дифузия на продуктови иновации (на примера на влогово-кредитни услуги)” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 02.06.2014 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала 2Г.404 на Русенски университет.
19.05.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Галина Евгениева Атанасова на тема „Ролята на алгоритмите за изграждане на професионална компетентност в областта на компютърните науки“ за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 30.05.2014 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на ИМИ при БАН.
15.05.2014
Публичната защита на дисертационния труд на Владимир Георгиев Демирев на тема „Изследване процеса на нискотемпературно конвективно сушене на царевично зърно” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 12.06.2014 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала 8.121 на Русенски университет.
15.05.2014
Публичната защита на дисертационния труд на ас. д-р Нина Георгиева Гамакова - Радкова на тема „РАННА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА С ИСХЕМИЧНИ И ХЕМОРАГИЧНИ ПОРАЖЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 20.05.2014 г. от 10:30 ч. в зала 2-104 на Русенски университет.
13.05.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Явор Бранимиров Нейков на тема „Обосноваване на електронна система за оценка на енергийните характеристики на температурно-влажностни процеси в животновъдни сгради” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 23.05.2014 г. (петък) от 14:00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
12.05.2014
На 21.05.2014 г. от 12.30 часа в зала 3.105 ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 106 от 23.01.2014 г., във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление „Материали и материалознание”, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали”, с кандидат гл. ас. д-р инж. Данаил Димитров Господинов.
09.05.2014
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Кина Н. Велчева на тема „АКСЕЛЕРАЦИЯ И ПУБЕРТЕТ (Социални и здравни проблеми на подрастващите от 11 до 17години)” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 13.05.2014 г. от 10:00 ч. в зала 1.311 на Русенски университет.
24.04.2014
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Иво Драганов Иванов на тема „Приложение на метода на крайните елементи за изследване на напрегнатото и деформирано състояние на винтови тела” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 08.05.2014 г. от 14:00 ч. в зала 1.311 на Русенски университет.
11.04.2014
На 23.04.2014 г. от 1200 ч. в деканския кабинет на факултет Математика и информатика при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще се проведе заключително заседание на научното жури във връзка с провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност Методика на обучението по математика, с кандидат гл. ас. д-р Антоанета Тилева Михова.
11.04.2014
На 24.04.2014 г. в зала 1.311-А от 11:00 часа ще се проведе заключителното заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" №70 от 20.01.2014 г., във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност “Автоматизация на области от нематериалната сфера” с кандидат гл. ас. д-р инж. Владимир Матеев Матеев.
09.04.2014
На 25.04.2014 г. от 13:30 ч. в зала 311-A на Централен корпус на Русенския университет "А. Кънчев" ще се проведе заключително заседание на Научното жури във връзка с провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране, с кандидат гл. ас. д-р Пламен Кирилов Маноилов.
07.04.2014
На 13.04.2014 г. от 1200 ч. в зала 503 в Института по математика и информатика на Българска Академия на Науките ще се проведе заключително заседание на научното жури във връзка с провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с кандидат гл. ас. д-р Валентина Николаева Войноховска.
07.04.2014
Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Евгения Денева Горанова на тема „Модел за обучение по информационни технологии в мултимедийна среда“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 13.04.2014 г. от 10.00 ч. в зала №503 на ИМИ при БАН.
07.04.2014
На 25.04.2014 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 71 от 20.01.2014 г., във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление „Машинно инженерство”, специалност „Машинознание и машинни елементи”, с кандидат гл. ас. д-р инж. Вярка Тончева Ронкова.
25.03.2014
На 24.04.2014 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 87 от 21.01.2014 г., във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика”, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, с кандидат гл. ас. д-р инж. Анка Христова Кръстева.
25.03.2014
На 24.04.2014 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 86 от 21.01.2014 г., във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика”, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, с кандидат гл. ас. д-р инж. Огнян Николаев Динолов.
25.03.2014
На 27.03.2014 г., в зала 1.311 (малка заседателна), от 15 часа, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 83 от 21.01. 2014 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Електроснабдяване и електрообзавеждане, с кандидат доц.д-р инж. Георги Рашков Георгиев от катедра Теоретична и измервателна електротехника на РУ.
19.03.2014
На 28.03.2014 г. от 11.00 ч. в гр. София, в Националния дом на науката и техниката, зала 1 ще се проведе публична защита на дисертационния труд на тема: „Интегриране средствата на приложния софтуер за интензифициране формирането на чуждоезиков фонематичен слух" на маг. инж. Десислава Цонева Баева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
17.03.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл ас. инж. Николай Василев Фердинандов на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕЛЕКТРОДЪГОВИЯ РАЗРЯД С КУХ КАТОД ЗА НАВАРЯВАНЕ ВЪВ ВАКУУМ” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 02.04.2014 г. от 14:00 ч. в зала 3.106 на Русенски университет.
10.03.2014
На 27.03.2014 г. от 16.00 ч. в зала 9.3 (корпус Хидравлика) ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 393 от 28.02.2014 г. за защита на дисертационния труд на тема: „Изследване и анализ на методи за ефективно използване на енергията в помпени системи" на маг. инж. Борис Звездов Костов за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Хидравлични и пневматични машини и съоръжения“
26.02.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл ас. инж. Валентин Неделчев Манев на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ С КЛАСИЧЕСКА ГОРИВНА УРЕДБА” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 06.03.2014 г. от 11:00 ч. в зала 5.31 (катедра Двигатели и транспортна техника).
20.02.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл.ас. Станислав Мирославов Пенчев на тема „Изследване на възможността за оценяване на чистотата на семена чрез анализ на визуални изображения” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 28.02.2014 г. от 15.00 часа в зала 10.326 на Русенски университет.
04.02.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл.ас. Красимира Петкова Загорова на тема „Изследване на устойчивото развитие на сдружения за напояване в условия на децентрализация на поливното земеделие (на примера на област Добрич)” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 14.02.2014 г. от 9.00 часа в зала 2Г.404 на Русенски университет.
31.01.2014
Публичната защита на дисертационния труд на ас. инж. Елица Силянова Арсова на тема „Създаване и изследване на програмна среда за електронно обучение по дисциплината "Бази от данни"” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 15.02.2014 г. от 10.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
27.01.2014
Публичната защита на дисертационния труд на ас. инж. Йордан Иванов Калмуков на тема „Създаване и изследване на уеб-базирана система за управление на научни конференции” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 12.02.2014 г. от 11.00 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
20.01.2014
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Иван Николаев Станев на тема „Метод за автоматизирано програмиране на роботи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 24.01.2014 г. от 13.00 часа в зала 1.311A на Русенски университет.
13.12.2013
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Боян Кънчев Петков на тема „ДИЗАЙН-СИНТЕЗ НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА СИНХРОНИЗИРАНИ ДИНАМИЧНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ „МУЗИКА-ИЗОБРАЖЕНИЯ”” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.12.2013 г. от 15.00 часа, в в зала 2Г.204 (Siemens) на Русенски университет.
27.11.2013
Публична защита на дисертационен труд на ас. инж. Светлин Димитров Първанов на тема “Изследване и приложение на органолептичните методи за измерване”за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 06.12.2013 г. от 16:00 ч. в зала 1.311. на Русенски университет.
25.11.2013
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Лилия Асенова Тодорова на тема "Дейностната самооценка в ерготерапията при деца с увреждания и в неравностойно положение" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 07.12.2013 г. от 13.00 ч. в зала 312 на Факултет "Природни науки и образование".
07.11.2013
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Виктор Василев Хадживасилев на тема „Алгоритми за синтез на многофазни последователности, намаляващи съотношението пикова-средна мощност на сигнала” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 21.11.2013 г. от 13:30 часа в зала 1.311 на Русенски университет.
15.10.2013
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Стоян Събков Йорданов на тема „Алгоритми за синтез на периодични шумоподобни фазово манипулирани сигнали с оптимални корелационни свойства” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 24.10.2013 г. от 14:30 часа в зала 2Б.107 на Русенски университет.
14.10.2013
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Васил Петров Копчев на тема „Изследване получаването и използването на метилови естери на висши мастни киселини като гориво за автотракторни двигатели” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 16.10.2013 от 14 часа в зала 2Г.204 на Русенски университет.
16.09.2013
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Румяна Михайлова Братанова на тема „Реконфигуруема модулна манипулаторна система за мобилни роботи” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 04.10.2013 г. от 16:00 часа в зала 2Б.407 на Русенски университет.
10.09.2013
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Боряна Илиева Тодорова на тема „Методическа система за познание и творчество в обучението по естествени науки (биофизика и биомеханика)” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 20.09.2013г. от 14:00 часа в зала 2Г.408 на Русенски университет.
04.09.2013
Публичната защита на дисертационния труд на Малинка Апостолова Владимирова-Петрова на тема "Емпиричен педагогически модел за оптимизиране на социалната компетентност (подготвителна група в детската градина)" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 13.09.2013 г. 17:00 часа в зала 312 на Факултет "Природни науки и образование".
16.07.2013
Публичната защита на дисертационния труд на Стефан Крумов Стефанов на тема "Усъвършенстване на самостоятелната познавателна дейност на учениците (1. – 4. клас) чрез информационните и комуникационните технологии" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 07.08.2013 г. от 13:30 часа в зала 2.209 (зала "М. Арнаудов") на Русенски университет.
08.07.2013
Публичната защита на дисертационния труд на Ваня Маркова Динева на тема "Концептуален модел на програма за рехабилитация на лица със зависимост към психоактивни вещества" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 17.07.2013 г. от 14.00 ч. в зала 312 на Факултет "Природни науки и образование".
06.07.2013
Публичната защита на дисертационния труд на aс. Дарина Симеонова Неделчева на тема "Педагогическите възгледи на йезуитите" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 23.07.2013г. от 10.30ч. в зала 312 на Факултет "Природни науки и образование".
30.06.2013
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р Георги Николов Кръстев на тема „Методи и модели за диагностика на обекти с непрекъснато действие” за придобиване на НС „Доктор на науките” ще се проведе на 06.07.2013 г. от 10:00 ч. в зала 478 на ИМИ при БАН.
24.06.2013
Публичната защита на гл. ас. Илияна Петрова Раева на тема „Математически модел на лингвистичен анализатор на естествено-езиков текст“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 07.07.2013г. oт 11.00 ч. в заседателната зала на ИМИ на БАН.
20.06.2013
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Мая Димитрова Иванова на тема „Сравнително изследване на работата на дизелов двигател с различни биогорива” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 25.06.2013 г. от 11:00 ч. в зала 5.31.
17.06.2013
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Садетин Сабритин Басри на тема „Обосноваване на система за нормиране на електроенергийните разходи на вътрешни осветителни уредби с използване на естествено осветление” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 21.06.2013 г. от 15:00 ч. в зала 2Г.105.
03.06.2013
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Светлозар Стефанов Цанков на тема „Модел за обучение за създаване и използване на интерактивни електронни образователни ресурси” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 12.06.2013 г. от 10:00 ч. в зала 478 на ИМИ при БАН.
27.05.2013
На 13.06.2013г. от 13:00ч. в зала 1.311 ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" №516 от 07.03.2013г. за защита на дисертационния труд на тема: „Осигуряване на качеството на чугун със сфероидална форма на графита” на маг. инж. Цветелин Кирилов Георгиев за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност/докторска програма Материалознание и технология на машиностроителните материали.
17.05.2013
Второто заседание на научното жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление „Машинно инженерство”, научна специалност „Машинознание и машинни елементи (ММЕ)” ще се проведе на 29 май 2013г. в Централния корпус на Русенския университет.
16.05.2013
Публичната защита на дисертационния труд на маг. Христина Ганчева Къделкова на тема "ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРИЗИРАНА ПЛАНОВО-БЮДЖЕТНА СИСТЕМА В ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 21.05.2013 г. от 11.00 ч. в зала 2Г.404 на РУ "Ангел Кънчев".
16.05.2013
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Евгени Драголов Драголов на тема „ПОВИШАВАНЕ ТРАЙНОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЕНИ ДЕТАЙЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКАТА И АВТОТРАКТОРНА ТЕХНИКА ЧРЕЗ ПОКРИТИЯ ОТ ЕЛЕКТРОЛИТНИ ЖЕЛЕЗНИ СПЛАВИ” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 28.05.2013г. от 10.00ч. в зала 2Г.204.
14.05.2013
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Елена Пламенова Иванова на тема "Моделиране на трафика в широколентови конвергентни мрежи" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 29.05.2013 г. от 16.00 ч. в зала 2Г.105 на РУ "Ангел Кънчев".
30.04.2013
На 09.05.2013 г. от 12 ч. в зала 2 на ФНТС, гр. София ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев" № 112 / 23.01.2013 г. във връзка с провеждането на конкурсa за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 2.1 Филология, специалност Общо и сравнително езикознание (английски език) с кандидат гл. ас. д-р Цветелина Кирилова Харакчийска от катедра „Български език,литература и изкуство“.
30.04.2013
На 31.05.2013 г. от 12:00 ч. в зала 2 на учебен корпус Кинезитерапия ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 646 от 25.03.2013 г. за защита на дисертационния труд на тема: „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ В ОБЩИЯ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ВРОДЕНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ НА БЕДРОТО” на Ирина Мончева Караганова за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка”.
26.04.2013
Публичната защита на дисертационния труд на Нина Николаева Денева на тема "Влияние на общуването в урока по волейбол върху комплексното развитие на 11 – 12-годишни ученици" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 13.05.2013 г. от 10.00 ч. в зала 1.311. на РУ "Ангел Кънчев".
26.04.2013
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Орлин Александров Стоянов на тема "Създаване и изследване на система за диагностика на дизелови двигатели с механично управление на горивоподаването" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 28.05.2013 г.
18.04.2013
Публичната защита на дисертационния труд на ас. инж. Снежинка Любомирова Захариева на тема "РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОМПЛЕКСНИТЕ И ДИФЕРЕНЦИРАНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОКАТ" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 25.04.2013 г. от 11.00 ч. в зала 10.330. на РУ "Ангел Кънчев".
10.04.2013
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Иво Йорданов Атанасов на тема: “Проектиране на технологичните операции за механична обработка в CAD/CAM среда с генетични алгоритми” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 19 април (петък) от 17:00 часа в зала 1.311 на Русенския университет “А. Кънчев”.
05.04.2013
На 29.04.2013 г. от 14 ч. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев", във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление 5.10. "Химични технологии", специалност „Органична химия” с кандидат доц. д-р Нейко Маринов Стоянов.
04.04.2013
На 10.04.2013 г. от 11 ч. в офис 5.18 ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев", във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”, специалност „Автомобили, трактори и кари” с кандидат доц. д-р инж. Росен Петров Иванов.
06.03.2013
Публичната защита на дисертационния труд на доц. д-р Дянко Христов Минчев на тема "Хуманистичен и органичен подход за изход от кризата в общата теория на икономиката" за придобиване на НС „Доктор на науките” ще се проведе на 15.03.2013г. от 10:00 ч в зала 2Г 404.
06.03.2013
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Младен Илиев Петров на тема: “Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол на цилиндрични еволвентни зъбни колела без еталонно колело” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 28.03.2013 г. от 16:00 часа в зала 311 на Русенския университет “А. Кънчев”.
22.02.2013
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Иваничка Атанасова Сербезова на тема: “Интерактивни технологии за обучение на медицински и здравни специалисти във висшите училища” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 15.03.2013 г. от 9:00 ч. в зала 2Г.408 на Русенския университет “А. Кънчев”.
18.02.2013
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Евелина Илиева Велева на тема: “Изследване на зависимости в многофакторни модели при малък обем от наблюдения” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 15.03.2013 г. от 14:00 ч. в зала 1.311 на Русенския университет “А. Кънчев”.
11.02.2013
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Анна Симеонова Лечева – Неделчева на тема: “Числено изследване на хидродинамиката в цилиндрични реактори с механично разбъркване” за придобиване на ОНС “Доктор” ще се проведе на 26.02.2013 г. от 11:00 ч. в зала 1.311 на Русенския университет “А. Кънчев”.
04.02.2013
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Виолета Петрова Манчева на тема „ Изследване на възможности за диагностициране на заболяването Фузариоза по царевични зърна чрез анализ на спектрални характеристики” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 14.02.2013г. от 17.00 ч. в зала 2.203.
31.01.2013
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Пламен Михайлов Мънев на тема "Опасности и критичности в ергономичните системи" за придобиване на ОНС "Доктор" ще се проведе на 15.02.2013 г. от 16.00 ч. в зала 2Г.204. на РУ "Ангел Кънчев".
17.12.2012
На 19.12.2012 г. от 13.00 ч. в зала 225 на Факултет "ТТ" на ТК-Ямбол ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на защита на дисертационен труд на тема "Изследване и прогнозиране на техническото състояние на машините", разработен от Красимир Иванов Кръстев.
29.11.2012
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Баръш Хамид Бехчед на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ПАРАМЕТРИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА ВЪРХУ РАЗХОДА НА ГОРИВО НА ДВГ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКАТА И АВТОТРАКТОРНАТА ТЕХНИКА” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 05.12.2012г. от 13.00ч. в зала 2Г.204.
27.11.2012
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Ренета Валентинова Златева на тема „Морално-нравствени аспекти на личността на средновековния българин” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 29.11.2012г. от 10.00ч. в зала 1.311.
27.11.2012
Публичната защита на дисертационния труд на Магбуле Васфи Папазова на тема „Създаване, развитие и дейност на банка "Гирдап" - Русе, 1881-1926” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 08.12.2012г. от 15.00 часа в Заседателната зала на корпус "ПФ".
19.11.2012
На 23.11.2012 г. от 16 ч. в зала 2Г. 204 ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" проф. дтн Христо Белоев, No 2300 от 09.10.2012 г. за защита на дисертационния труд на тема: „Оценка на ергономичния риск от шум в човеко – машинни системи” на инж. Николай Ковачев, за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Ергономия и промишлен дизайн”.
22.10.2012
Публичната защита на дисертационния труд на Огнян Владимиров Сливаров на тема „Повишаване трайността на възстановени голямогабаритни детайли от земеделската и автотракторната техника чрез наваряване под слой от флюс” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 25.10.2012г. от 14.00ч. в зала 2Г.204.
28.09.2012
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Зорница Людмилова Йорданова на тема „Допустимост и несъвместимост в държавното управление според Конституцията на Република България” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.10.2012г. от 17.00ч. в зала 2Б.313.
21.09.2012
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта ас. Методи Любчев Димитров на тема „Разработване и изследване на ефективността на осветителна уредба за административни сгради” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 24.09.2012г. от 16.00ч. в зала 1.416 - Централен корпус.
19.09.2012
Публичната защита на дисертационния труд на докторантката гл.ас. Теменужка Богданова Бухчева на тема „Теоретичното обобщение в система от интерактивни методи и техники при обучение по „Човекът и природата” в 5 и 6 клас” (нежива природа)” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 24.09.2012г. от 14.00ч. в зала 217-А Централен корпус.
31.08.2012
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта маг. инж. Георги Пенчев Кадикянов на тема „Повишаване трайността на детайли от алуминиеви сплави от земеделската и транспортната техника” за придобиване на научната и образователна степен „доктор” ще се проведе на 31.08.2012г. от 10.00ч. в зала 117 Централен корпус.
27.08.2012
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта Диана Петрова Железова - Миндизова на тема „Моделиране на умението за педагогическа рефлексия като детерминанта за устойчивото професионално развитие на учителя” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 30.08.2012г. от 14.00ч. в Заседателната зала на факултет "Природни науки и образование".
26.07.2012
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта маг. инж. Полина Любенова Атанасова на тема „Проектиране, реализация и използване на задачно-ориентирана среда за построяване на структурни схеми” за придобиване на научната и образователна степен „доктор” ще се проведе на 26.08.2012г. от 13.00ч. в лаб. 330 корпус 10.
02.07.2012
На 09.07.2012 г. от 14.30 часа в зала 2Г.204 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" № 986 от 08.06.2012 г. за защита на дисертационния труд на тема: “Управление на индустриални научнотехнологични дейности в условия на глобализация на стойностни вериги (по примера на предприятия за производство на транспортни средства и принадлежности)” с автор ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА ГЕДИНАЧ за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление Администрация и управление, научна специалност Организация и управление на производството.
02.07.2012
На 09.07.2012 г. от 16.00 часа в зала 2Г.204 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" № 985 от 08.06.2012 г. за защита на дисертационния труд на тема: “Изследване на факторно въздействие върху иновационната активност на малките и средните предприятия” с автор СВИЛЕН НИКОЛАЕВ КУНЕВ за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление Администрация и управление, научна специалност Организация и управление на производството.
22.06.2012
На 25.06.2012 г. от 14.00 часа в зала 1.311 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" за защита на дисертационния труд на тема: „Усъвършенстване на конструкцията на главен превод на металорежеща машина чрез многокритериална оптимизация” с автор гл. ас. Юлиян Ангелов Ангелов за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по научните специалности Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране и Приложна механика.
22.05.2012
На 29.05.2012 г. от 9.00 часа в зала 2Б.408 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" № 785 от 02.05.2012 г. за защита на дисертационния труд на тема: „Изследване на местни инициативни групи по подхода "Лидер" за устойчиво социално-икономическо развитие на селските райони” с автор Зорница Венциславова Богданова за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност Икономика и управление.
04.05.2012
На 17.05.12 от 15 часа в зала 1.322 ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурсa за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, специалност Компютърни науки, научна специалност Информатика с кандидат гл. ас. д-р Пламенка Тодорова Христова.
02.05.2012
На 14.05.2012 г. от 12.00 часа в Заседателната зала на Факултета по Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация към НСА „В. Левски“ на улица „Гургулят“ № 1 ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" № 137 от 01.02.2012 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 7.4. Обществено Здраве, специалност Кинезитерапия, научна специалност Теория и методика на физическото образование и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура), с кандидат гл.ас. д-р Стефан Недков Янев.
26.04.2012
На 10.05.12 от 15 часа в зала 1.430 ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурсa за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление професионално направление Педагогика на обучението по математика и информатика, специалност Математика и информатика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката с кандидат гл. ас. д-р Иванка Трифонова Ангелова.
23.04.2012
На 04.05.12 от 11 часа в зала 1.311-А ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурсa за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление Комуникационна и компютърна техника, специалност Компютърни системи и технологии, научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация с кандидат гл. ас. д-р Силян Сибинов Арсов.
23.04.2012
На 04.05.12 от 12 часа в зала 1.311-А ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурсa за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление Комуникационна и компютърна техника, специалност Компютърни системи и технологии, научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация с кандидат гл. ас. д-р Ирена Маринова Вълова.
09.04.2012
На 08.05.12 от 15 часа в зала 1.311-А ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление "Педагогика на обучението по двойка специалности", специалност „Математика и информатика“, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ с кандидат гл.ас. д-р Веселина Стоянова Евтимова.
21.03.2012
На 23.03.2012 г. от 14:00 часа в зала 1.311-A на Русенския университет, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 56 от 19.01.2012 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионалното направление 5.5. ТРАНСПОРТ, КОРАБОПЛАВАНЕ И АВИАЦИЯ, специалност Технология и организация на автомобилния транспорт, научна специалност Управление и организация на автомобилния транспорт, обявен в ДВ бр. 93/25.11.2011 г., с кандидат доц. д-р Велизара Иванова Пенчева от катедра „Транспорт” на Русенския университет "Ангел Кънчев".
20.03.2012
На 26.04.2012 г. в КТП, гр. София, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" № 2904 от 30.11.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионалното направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност: "Електроника", научна специалност: "Електронизация", обявен в ДВ бр. 93 от 25.11.2011 г., с кандидат доц. д-р Тамара Григориевна Пенчева от катедра “Физика” на Русенски университет "Ангел Кънчев".
20.03.2012
На 26.04.2012 г. в КТП, гр. София, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" № 2903 от 30.11.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионалното направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност: "Електроника", научна специалност: "Електронизация", обявен в ДВ бр. 93 от 25.11.2011 г., с кандидат д-р Петко Христов Машков от катедра “Физика” на Русенски университет "Ангел Кънчев".
19.03.2012
На 23.03.2012 г. от 13.00 часа в зала 2Г.204 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" № 2599 от 27.10.2011 г. за защита на дисертационния труд на тема: “ЕСТЕТИЧЕСКИ И КРЕАТИВНО-ИНОВАЦИОННИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОПОРЦИОНИРАНЕ В ДИЗАЙНА” с автор КАМЕН АЛДИНОВ УЗУНОВ за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност "Ергономия и промишлен дизайн".
05.03.2012
На 09.03.2012 г. от 12.00 часа в зала 5.31 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" № 54 от 19.01.2012 г. за защита на дисертационния труд на тема: “Изследване влиянието на експлоатационни и регулировъчни фактори върху показателите на дизелов двигател” с автор АХМЕД АЛИ АХМЕД за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност "Двигатели с вътрешно горене".
02.03.2012
На 09.03.2012 г. от 14.00 часа в зала 2Г.204 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто открито заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" № 3031/ от 20.12.2011 г. за защита на дисертационния труд на тема: “Осигуряване качеството на повърхнини, обработени чрез ППД в паралелно или последователно съчетание с предхождащото обработване чрез рязане” с автор доц. д-р Веселин Григоров за придобиване на научната степен "доктор на техническите науки" по професионално направление Машинно инженерство, научна специалност Технология на машиностроенето.
01.03.2012
На 21.03.2012 г. от 14.00 часа в зала 1.311 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто открито заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" № 2905 от 30.11.2011 г. за защита на дисертационния труд на тема: “Сингулярни начални и гранични задачи за обикновени диференциални уравнения” с автор доц. д-р Петьо Савов Келеведжиев за придобиване на научната степен "доктор на математическите науки" по професионално направление 4.5 Математика, научната специалност Диференциални уравнения.
18.02.2012
На 28.02.2012 г. от 14.00 часа в зала 2Г.204 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" № 157 от 03.02.2012 г. за защита на дисертационния труд на тема: “Изследване влиянието на човешките ресурси при аутсорсинг на ИКТ дейности” с автор БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕЧЕВА за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност Организация и управление на производството.
08.02.2012
На 17.02.2012г. от 17.00 часа в зала 1.311 на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 2874 от 25.11.2011г. за защита на дисертационния труд на тема: “Модел за управление на качеството на обучението в условията на конструктивистка и високотехнологична среда” на Валентина Николаева Войноховска за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
02.02.2012
Според допълнението на Правилника за прилагане на ЗРАСБ „Външни членове“ са лица, които към датата на утвърждаване на научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с висшето училище или научната организация.“
16.01.2012
Публичната защита на дисертационния труд на aс. Maрия Пламенова Николова на тема "Оксикарбонитриране на желязо-въглеродни сплави при понижено налягане" за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 24.01.2013г. от 12.00ч. в зала 3.106.
14.12.2011
Съгласно Процедурните правила на РУ”Ангел Кънчев” за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности доц. д-р Цветан Димитров ще изнесе публична лекция пред академичната общност на тема ”Керамични пигменти – същност, свойства, синтез и приложение”. Лекцията ще се състои на 15.12.2011г. /четвъртък/ от 15.00ч. в заседателната зала на Филиал Разград.
14.11.2011
На 12.12.2011г. от 10.00 часа в зала ... на РУ “Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 2753 от 11.11.2011г. за защита на дисертационния труд на тема: “Модел за обучение по тенис на 9-10 годишни ученици в часа за спортни занимания и игри” на Иван Димитров Нейков за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)”. (Залата ще бъде обявена допълнително.)
11.11.2011
На 21.11.2011 г. от 13 часа в зала 311 ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 969 от 23.06.2011 г. във връзка с провеждането на процедура за защита на дисертационен труд на тема „Изследване на свойствата на дискретни динамични системи, породени от крайни автомати на Мили”, в професионално направление „Педагогика на обучението по математика и информатика”, специалност „Математика и информатика”, научна специалност „Математичеко моделиране и приложение на математиката” с кандидат Михаил Кирилов Кирилов.
03.11.2011
На 07.11.2011г. от 15 ч. в зала 1.409 ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев" във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление Машинно инженерство, специалност „Земеделска техника и технологии“, научна специалност „Теория на механизмите, машините и автоматичните линии“ с кандидат доц. д-р Огнян Любенов Алипиев.
02.11.2011
На 05.11.2011 г. от 14 часа, в зала 1.311 на Русенски университет, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 1098 от 15.07.2011 г., за защита на дисертационния труд на тема: “Библията и българската модерна драма от първата четвърт на XX век” на Велислава Владимирова Донева за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност “Педагогика на обучението по български език и история”.
02.11.2011
На 03.11.2011 г. в 11 ч. зала 105 на ФНТС, София, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 1012 от 30.06.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по двойка специалности, специалност Български език и история, научна специалност История на България, обявен в ДВ бр. 39/20.05.2011 г., с кандидат доц. д-р Златоживка Здравкова Иванова от катедра Педагогика, психология и история на Русенския университет "Ангел Кънчев".
02.11.2011
На 08.11.11 г. от 16:00 ч. в зала 2Г.204 ще се проведе публична лекция на проф. д-р Ангел Смрикаров.
24.10.2011
На 11.11.2011 г. от 16 ч. в зала 2г.204 ще се проведе заседание на научното жури, сформирано със заповед на ректора на Русенския университет “Ангел Кънчев” No 1908 от 20.09.2011 г., за защита на дисертационния труд на тема: “Създаване и изследване на компоненти за виртуална лаборатория по „Синтез и анализ на логически схеми”” на инж. Владимир Матеев Матеев за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност “Автоматизация на области от нематериалната сфера”.
24.10.2011
На 11.11.2011 г. от 17 ч. в зала 2г.204 ще се проведе заседание на научното жури, сформирано със заповед на ректора на Русенския университет “Ангел Кънчев” No 1909 от 20.09.2011 г., за защита на дисертационния труд на тема: “Създаване и изследване на виртуални лаборатории по компютърни системи и технологии” на инж. Орлин Асенов Томов за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност “Автоматизация на области от нематериалната сфера”.
20.10.2011
На 14.11.2011 г. от 13 ч. в Заседателната зала на Химически факултет на Софийски университет ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 833 от 2.06.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.10. Химични технологии, специалност Химични технологии с кандидат гл.ас. д-р Жасмина Александрова Пенчева – Александрова.
20.10.2011
На 22.10.2011 г. в Заседателната зала на УНИБИТ, София, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 983 от 27.06.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионалното направление 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, специалности Информатика и Компютърни науки, научна специалност Информатика, обявен в ДВ бр. 39/20.05.2011 г., с кандидат доц. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева от катедра „Информатика и информационни технологии” на Русенския университет "Ангел Кънчев".
06.10.2011
На 21.10.2011 г. от 11 часа в зала 3.106 ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет “Ангел Кънчев” 984 от 27.06.2011 за защита на дисертационния труд на тема: "Получаване и изследване на твърди, износоустойчиви и защитни покрития на хромова основа" на инж. Мариана Димитрова Илиева за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност “Материалознание и технология на машиностроителните материали”.
05.10.2011
На 14.10.2011 г. от 15 ч. в зала 303.б ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет “Ангел Кънчев” No 858 от 08.06. 2011 г. за защита на дисертационния труд на тема: “Оптимизиране на конструкцията и параметрите на нагряване на вакуумна пещ” на инж. Евгения Георгиева Ангелова за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност “Машинознание и машинни елементи”.
03.10.2011
На 15.11.2011 г. от 16 ч. в зала 1.311 ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 923 от 20.06.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Транспортна техника и технологии“, научна специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ с кандидат гл.ас. д-р Асен Цветанов Асенов.
03.10.2011
На 18.11.2011 г. в ХТМУ, София, ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 965 от 23.06.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионалното направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Автоматика, информационна и управляваща техника, научна специалност Автоматизация на производството, обявен в ДВ бр. 39/20.05.2011 г., с кандидат доц. д-р Миролюб Иванов Младенов от катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника” на Русенски университет "Ангел Кънчев".
29.09.2011
На 11.10.2011 г. от 11 ч. в зала 3.106 ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 985 от 27.06.2011 г. за защита на дисертационния труд на тема: „Изследване и управление на охлаждането при закаляване в условията на понижено налягане” на Данаил Димитров Господинов за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Металознание и термична обработка на металите".
09.09.2011
На 16.09.2011 г. от 14.00 ч. в зала 2.101 (корпус 2, зала 101) ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" № 775 от 18.05.2011 г. за защита на дисертационния труд на тема: „Разработване и изследване на комбинирани инструменти за обработване на резбови отвори” на маг. инж. Николай Тодоров Станков за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Рязане на материалите и режещи инструменти”.
08.09.2011
На 11.09.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 792 от 20.05..2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.3 Политически науки, специалност „Европеистика”, научна специалност „Общо и сравнително езикознание” с кандидат гл.ас. д-р Румяна Петрова Стоянова.
07.09.2011
На 10.09.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 755 от 17.05.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, специалност Комуникационна техника и технологии, научна специалност Теория на електронните вериги и електронна схемотехника с кандидат гл. ас. д-р Нина Василева Бенчева.
07.09.2011
На 09.09.2011 г. от 14,00 ч. в зала 2Г.104 ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 968 от 23.06.2011 г. за защита на дисертационния труд на тема: „Повишаване ефективността при използване на ресурсите в безжични сензорни мрежи” на ас. инж. Пламен Златков Захариев за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Комуникационни мрежи и системи.”
07.09.2011
На 09.09.2011 г. от 14,00 ч. в зала 8.121 ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев” за защита на дисертационния труд на тема: „Комуникативни компетенции на преподаватели от висшето училище (сравнителен анализ между хуманитарни и инженерни дисциплини)” на Елка Тодорова Русинова за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Теория на възпитанието и дидактиката.”
03.09.2011
Публичната защита на дисертационният труд на гл.ас. Красимир Любенов Димитров ще се проведе на 07 октомври 2011 г. (петък), от 14,00 часа в корпус 2Б.313 на Юридическия факултет.
02.09.2011
На 07.09.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 754 от 17.05.2011 във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност .Електроенергетика и електрообзавеждане, научна специалност Електроснабдяване и електрообзавеждане за нуждите на катедра ЕСЕО с кандидат д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов.
02.09.2011
На 12.09.2011 г. от 13.30 ч. в зала 1.311 ще се проведе заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 711 от 09.05.2011 г. за защита на дисертационния труд на тема: „Разработка на концепция за нови стоки на потребителския пазар на Република Турция (на примера на пазара на аерозолна продукция)” на Каан Йорнекли за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Икономика и управление (индустрия)”
02.09.2011
На 01.09.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 715 от 09.05.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление Администрация и управление, специалност Стопанско управление, научна специалност Икономика и управление с кандидат гл.ас.д-р Людмила Михайлова Михайлова.
02.09.2011
На 03.09.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 713 от 09.05.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление Администрация и управление, специалност Стопанско управление, научна специалност Икономика и управление с кандидат гл.ас.д-р Даниел Йорданов Павлов.
02.09.2011
На 07.09.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 845 от 06.06.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление Администрация и управление, специалност Стопанско управление, научна специалност Социално управление с кандидат доц. д-р Мария Йосифова Андреева.
02.09.2011
На 20.10.2011 г. (четвъртък) от 15 часа в СУ”Св. Кл.Охридски”-стая 293 ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 926 от 20.06.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 3.6. ПРАВО, научна специалност „КРИМИНАЛИСТИКА” с кандидат д-р Людмил Руменов Георгиев.
31.08.2011
На 08.09.2011 г. от 11:00 ч. в София във ФНТС ще се проведе второто заседание на научно жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 654 от 21.04.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност Компютърни системи и технологии, научни специалности Автоматизация на области от нематериалната сфера и Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране с кандидат доц. д-р инж. Ангел Сотиров Смрикаров от катедра “Компютърни системи и технологии” на РУ.
31.08.2011
Първото заседание на научно жури, формирано със Заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 833 от 02.06.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.10. Химични технологии, специалност Химични технологии, с кандидат д-р Жасмина Александрова Пенчева - Александрова от катедра „Ремонт, надеждност и химични технологии” ще се проведе на 01.09.2011 г. от 11:00 часа в кабинет 1.204 на Русенския университет.
30.08.2011
На 07.09.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев" No 819 от 27.05.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление „Информатика и компютърни науки”, специалност „Информатика и информационни технологии”, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката” с кандидат доц. д-р Любен Георгиев Вълков от кат. Числени методи и статистика при РУ.
29.08.2011
На 31.08.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 737 от 12.05.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5 .1. „Машинно инженерство, специалност „Земеделска техника и технологии“, научна специалност 02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството с кандидат Атанас Здравков Атанасов от катедра “ Земеделска техника” на РУ.
25.08.2011
На 31.08.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на Ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев", No 736 от 12.05.2011 г., във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”, специалност 5.1.1. „Земеделска техника и технологии”, научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството” с кандидат доц. д-р инж. Борис Георгиев Борисов.
25.08.2011
На 31.08.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" №737 от 12.05.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5 .1. „Машинно инженерство”, специалност „Земеделска техника и технологии “, научна специалност 02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството с кандидат Калоян Евгениев Стоянов от катедра “ Земеделска техника” на РУ.
24.08.2011
На 05.09.2011 г. ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 138 от 12.5.2011 г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“, по научната специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство” с кандидат д-р Любомир Владимиров Владимиров.
22.08.2011
На 09.09.2011 г. от 10.00ч. в заседателната зала на Филиал Разград на РУ ”Ангел Кънчев” ще се проведе второто заседание на научното жури, формирано със заповед на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" No 835 от 02.06.2011г. във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.10. „Химични технологии“, специалност „Химични технологии“ (научна специалност Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) за нуждите на катедра "Химия и химични технологии” на Филиал Разград" с кандидат гл.ас.д-р Цветан Иванов Димитров.