РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Процедури

Процедури за присъждане на образователна и научна степен "Доктор":

Процедури за присъждане на научна степен "Доктор на науките":

Процедури за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

Процедури за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

Процедури за заемане на академичната длъжност „Професор”: